Nowości

Spotkanie z Bogusławem Sonikiem

10 wyzwań Unii Europejskiej Racjonalna polityka migracyjna, kształt nowego budżetu czy wzmocnienie bezpieczeństwa to tylko niektóre z wyzwań jakim będzie musiała sprostać UE w nowej kadencji Pralamentu Europejskiego. Nie mniej ważne są takie kwestie jak rozwój kultury, podnoszenie poziomu edukacji czy przmodelowanie Wspólnej Polityki Rolnej. To sprawy niezwykle złożone i wymagające umiejętności kompleksowego podejścia i efektywnego negocjowania. Dlatego dokonując wyboru - 26 maja - wybraliśmy de facto naszą przyszłość.  Spotkanie z Posłem o pracy w Parlamencie Europejskim odbędzie się 23 czerwca (niedziela), godzina 18.00 w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie (wejście od ul. Poselskiej 3). Załączniki

Miasta dla mieszkańców - nowe wyzwania w polityce UE

Ponad 70% obywateli Unii zamieszkuje miasta i obszary zurbanizowane. W przyszłych latach wciąż będzie utrzymywać się tendencja wzrostowa. Według szacunków ONZ do 2050 roku współczynnik ten osiągnie 80%. Terytorium UE jest jednym z najbardziej zurbanizowanych obszarów na świecie.  Miasta stanowią też siłę napędową europejskiej gospodarki. Są również katalizatorami kreatywności i innowacyjności w całej Unii. Konsumują one około 80% energii i generują nawet 85% PKB Europy. Stąd ich specjalne miejsce w formułowaniu polityki spójności na lata 2021-2027 i w konstruowanym  obecnie nowym budżecie UE. Pakiet projektów rozporządzeń dotyczących polityki spójności na okres nowej perspektywy finansowej 2021-2027 został opublikowany przez Komisję Europejską 29 maja 2018 r. Zmianami zostaną objęte fundusze, którymi państwa członkowskie zarządzają samodzielnie, czyli m.in. Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS+). Wzmacnianie finansowe polityki miejskiej W nowej polityce spójności zdecydowano się przeznaczyć specjalne środki na zrównoważony rozwój obszarów miejskich, co ma jeszcze bardziej wzmocnić wymiar miejski polityki spójności. Na ten obszar skierowane będzie 6 % środków EFRR za pośrednictwem instrumentów terytorialnych. Wszystkie narzędzia polityki miejskiej połączono w jeden program o nazwie  Europejska inicjatywa miejska (European Urban Initiative), który będzie służył do budowania sieci kontaktów oraz tworzenia szerszego pola do działania dla władz miejskich. Inicjatywa ta ma ułatwić i wspierać budowanie potencjału podmiotów, działania innowacyjne, wiedzę, opracowywanie polityki i komunikację w dziedzinie zrównoważonego rozwoju miast. Na rozwój tej inicjatywy, zarządzanej bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, planuje się przeznaczyć 500 mln euro, pochodzących z zasobów na cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”. Środki mają być przekazywane na rozwój lokalny, który kierowany jest przez społeczność lub mający postać zintegrowanych inwestycji terytorialnych albo innych narzędzi terytorialnych mieszczących się w ramach 5 celu polityki (CP5). Instrumenty kreowania rozwoju W rozwiązywaniu różnorodnych problemów, z którymi borykają się miasta oraz miejskie obszary funkcjonalne, pomocny jest zrównoważony rozwój obszarów miejskich, który ma zachodzić w oparciu o zintegrowany rozwój terytorialny. Wybór obszarów, na których mają być prowadzone działania zintegrowane w ramach zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich będzie odbywać się na zasadach określonych w programach w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”. Wsparcie dla tego typu rozwoju pochodzić będzie nie tylko z EFRR, ale również z FS i EFS+. Są to następujące instrumenty kreowania rozwoju: a)     zintegrowane inwestycje terytorialne; b)     rozwój lokalny kierowany przez społeczność; lub c)      inne narzędzia terytorialne wspierające inicjatywy opracowane przez państwo członkowskie na rzecz inwestycji zaprogramowanych z myślą o EFRR w ramach celu polityki 4 (CP4) - Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych. Podstawą do wykorzystania wymienionych instrumentów będą przygotowane przez organy lub instytucje miejskie, lokalne lub inne organy lub instytucje terytorialne dokumenty strategiczne, czyli strategie terytorialne. Strategie dotyczą konkretnego obszaru geograficznego i mają na celu przeanalizowanie potrzeb rozwojowych oraz potencjału danego obszaru oraz dostosowanie zintegrowanego podejścia do uwarunkowań lokalnych. Strategie terytorialne będą zawierać spis konkretnych działań, które mają być wspierane. Ważnym elementem wymaganym w przygotowywaniu strategii jest włączenie partnerów w ten proces (art. 6 RWP). Urban Innovative Actions (UIA) oraz URBACT – istniejące programy Funkcjonujące obecnie programy miejskie, które ma połączyć nowa inicjatywa, czyli  Europejska inicjatywa miejska, to m.in.  program Urban Innovative Actions (UIA) oraz URBACT. Program UIA wspiera innowacyjne działania w ramach zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Ideą UIA jest umożliwienie miastom europejskim testowania oraz realizowania innowacyjnych, eksperymentalnych rozwiązań dla przestrzeni miejskiej, które nie były jeszcze wykorzystywane nigdzie w Europie. Miasta zgłaszają swoje pomysły, które wpisują się w tematy ujęte w 12 priorytetach Agendy Miejskiej UE z 2016 roku. Agenda promuje zawieranie partnerstw między władzami miejskimi, państwami członkowskimi i instytucjami unijnymi oraz innymi zainteresowanymi stronami dla bardziej efektywnego działania na rzecz stymulowania rozwoju oraz rozwiązywania problemów miejskich w krajach europejskich. Drugim z programów jest URBACT, który jest instrumentem do wymiany dobrych praktyk oraz wiedzy. URBACT pomaga miastom w rozwijaniu praktycznych metod zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, integrujących sferę ekonomiczną, społeczną i środowiskową miast. Źródłem finansowania jest EFRR, wkład własny krajów UE i partnerów programu oraz wkład finansowy miast i regionów. W okresie programowania 2014-2020 budżet URBACT III wyniósł 96,3 mln euro (nie wliczając  składek Norwegii i Szwajcarii), z czego finansowanie z EFRR stanowi 77%.

15-18 kwietnia, sesja plenarna Strasburg

Technologia ratunkowa w nowych pojazdach i rozwój Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej to główne tematy rozpoczynającej się w poniedziałek sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Podczas ostatniej w tej kadencji sesji odbędzie się również debata z premierem Łotwy Krisjanisem Karnisem na temat przyszłości UE. W poniedziałek, europosłowie będą debatować  nad nowymi przepisami UE zapewniającymi lepszą ochronę osobom ujawniającym informacje uzyskane podczas działalności zawodowej, dotyczące nielegalnych lub szkodliwych działań. Głosowanie odbędzie się we wtorek. Funkcje bezpieczeństwa takie jak „inteligentne dostosowanie prędkości” lub zaawansowany system hamowania awaryjnego, będą instalowane w nowych pojazdach od maja 2022 roku. Nowe samochody osobowe, furgonetki, ciężarówki i autobusy będą wyposażone w zabezpieczenia mające ratować życie. Głosowanie nad nowościami zaplanowano na wtorek. Posłowie również we wtorek zagłosują nad większymi prawami dla pracowników. Unormowane zostaną minimalne prawa dla pracowników wykonujących pracę na żądanie, pracę za vouchery lub pracę dla Ubera czy Deliveroo. W środę, jednym z tematów posiedzenia będą poszerzone kompetencje Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej  z których wynika, że kadra straży miałaby liczyć około 10 tysięcy osób. Także na środę zaplanowano debatę o przyszłości integracji europejskiej z łotewskim premierem Krisjanisem Karnisem. Premier Łotwy będzie dwudziestym i ostatnim szefem państwa lub rządu UE. Ostatnim z tematów w czwartkowym głosowaniu będzie ‘InvestEU’. Eurodeputowani opowiedzą się za tymczasowym i częściowym porozumieniem z ministrami UE w sprawie nowego programu, który będzie wspierał inwestycje i dostęp do finansowania w latach 2021-2027.

Od 1 kwietnia nowa efektywniejsza segregacja odpadów w...

1 kwietnia w Krakowie ulegają zmianie zasady segregacji odpadów. Zmiany wynikają z  konieczności dostosowania się do przepisów Unii Europejskiej oraz z potrzeby ujednolicenia zasad segregacji na terenie całego kraju.   Jak powinniśmy segregować odpady wg nowych zasad: NIEBIESKI kosz (PAPIER): opakowania z papieru i kartonu, torby i worki papierowe, gazety i czasopisma, katalogi i ulotki, papier biurowy, zeszyty i książki oraz papier pakowy ŻÓŁTY KOSZ (METALE I TWORZYWA SZTUCZNE):  plastikowe butelki i opakowania po żywności, plastikowe worki, reklamówki, opakowania po środkach czystości, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach), metalowe puszki, drobny złom żelazny, niebudowlany styropian ZIELONY KOSZ (SZKŁO): szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach BRĄZOWY KOSZ (BIO): odpadki warzywne i owoce (obierki), resztki jedzenia (bez mięsa i kości), fusy po kawie i herbacie   CZARNY KOSZ (ODPADY ZMIESZANEJ): zatłuszczony papier, zabrudzone folie, zużyte ręczniki i papierowe chusteczki, papier lakierowany i powleczony folią, art. higieniczne, szkło stołowe, ceramika, porcelana, kryształy, szkło żaroodporne, lustra, mięso, kości i ości    

WYNIKI KONKURSU #TuJetEU- Unia Europejska w mojej gminie

Miło nam ogłosić, że zdobywcą pierwszego miejsca w konkursie #TUJestEU- Unia Europejska w mojej gminie organizowanego przez Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika został Pan Bartosz Maciaszek, który ukończył test wiedzy z bardzo dobrym wynikiem oraz przygotował film pt. „Unia dla Zakliczyna”. Pozostałymi laureatami konkursu zostają (w kolejności alfabetycznej): Pan Bartłomiej Fitowicz Pani Izabela Kaczmarczyk Pan Jakub Tabiś Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, a w nagrodę zapraszamy do Brukseli! Wszystkim osobom, które przesłały swoje zgłoszenia do udziału w konkursie prześlemy pocztą zestawy gadżetów. #TuJestEU

25-28 marca sesja plenarna w Strasburgu

Głosowanie nad nowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich w internecie, zakaz stosowania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, ograniczenie emisji CO2 z samochodów osobowych, głosowanie nad zakończeniem zmiany czasu z letniego na zimowy i czystszy rynek energii elektrycznej to główne tematy rozpoczynającej się dziś sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. We wtorek posłowie do Parlamentu Europejskiego zagłosują nad nowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich w przestrzeni cyfrowej. W wyniku negocjacji prowadzonych przez negocjatorów z Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich osiągnięto tymczasowe porozumienie, które ma na celu zapewnienie, że prawa i obowiązki wynikające z prawa autorskiego będą miały zastosowania również w sieci. Porozumienie ma ułatwić wykorzystanie materiałów chronionych prawami autorskim do badań prowadzonych za pomocą eksploracji tekstu i danych. Również we wtorek posłowie zagłosują nad przepisami tworzącymi konkurencyjny rynek energii elektrycznej. Rynek ma być lepiej przygotowany na ryzyko i dostarczać czystszą energię. Wszystko wskazuje na to, że posłowie przyjmą cztery ustawy związane z rynkiem energii elektrycznej UE i tym samym zakończą prace nad pakietem Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków. Także we wtorek posłowie będą głosować nad propozycją zakończenia praktyki przestawiania zegarów o godzinę wiosną i jesienią, od 2021 roku. Kraje członkowskie, które zdecydują się na trwałe zachowanie czasu letniego, powinny po raz ostatni dostosować zegary w ostatnią niedzielę marca 2021 roku, zgodnie z projektem stanowiska Parlamentu. Natomiast kraje, które wolą utrzymać swój standardowy (zimowy) czas, mogą ostatni raz przestawić zegary w ostatnią niedzielę października 2021 roku. Podczas środowego głosowania posłowie mają poprzeć zakaz stosowania jednorazowych przedmiotów z tworzyw sztucznych. Chodzi przede wszystkim o talerze, sztućce czy plastikowe słomki. Zakaz ma obowiązywać od 2021 roku. Również w środę, poddane pod głosowanie zostaną plany ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z samochodów osobowych i dostawczych do 2030 roku. Posłowie oraz Rada uzgodnili wyższy cel (37,5%) niż zaproponowała Komisji Europejska (30%) zmniejszenia emisji nowych samochodów w Unii Europejskiej, do 2030 roku. Uzgodniono także cel redukcji CO2 dla nowych samochodów dostawczych na poziomie 31% do 2030 roku.

Konkurs #TuJestEU-Unia Europejska w mojej gminie

Bogusław Sonik poseł do Parlamentu Europejskiego zaprasza uczniów szkół średnich z Małopolski i Świętokrzyskiego do udziału w konkursie wiedzy o Parlamencie Europejskim i strukturach Unii Europejskiej #TuJestEU - Unia Europejska w mojej gminie.Do wygrania są 4 dwuosobowe wyjazdy studyjne do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli oraz zestawy gadżetów. Co trzeba zrobić? Zasady konkursu są proste! - przesłać zgłoszenie mailowe na adres tujesteu@boguslawsonik.pl - wypełnić on-line test wiedzy o UE i Parlamencie Europejskim - przygotować filmik (maks. 100 sec.) o tym "Jak Unia Europejska zmieniła moją gminę" i przesłać go na adres: boguslawsonik@boguslawsonik.pl Termin:15 marca - 24 marca 2019 (do północy)Regulamin oraz kartę zgłoszeniową znajdziecie poniżej.Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży idei wspólnej Europy, a w szczególności poprawienie poziomu wiedzy na temat procesu integracji europejskiej jako środka prowadzącego do osiągnięcia warunków do stabilnego rozwoju kraju. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie wpływu UE na bezpośrednie lokalne otoczenie każdego Polaka, w tym przede wszystkim młodych ludzi.

11-14 marca 2019 sesja plenarna w Strasburgu

Debata z premierem Słowacji, priorytety szczytu UE, zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo cybernetyczne, przyszłość stosunków UE-Rosja, czyste powietrze i prawa człowieka będą głównymi tematami rozpoczynającej się w poniedziałek sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. We wtorek odbędzie się osiemnasta z serii debat między europosłami a szefami państw i rządów UE. Premier Słowacji Peter Pellegrini przedstawi w Parlamencie Europejskim swoją wizję przyszłości integracji europejskiej. Także we wtorek Parlament przyjmie rezolucję o zagrożeniach dla bezpieczeństwa wynikających z rosnącej obecności chińskich technologii na terenie Unii. W projekcie rezolucji posłowie domagają się podjęcia pilnych działań przeciwdziałającym poważnym  zagrożeniom dla bezpieczeństwa cybernetycznego. Podczas wtorkowego głosowania Parlament będzie chciał ochronić europejskie demokracje przed zagranicznymi podmiotami rozpowszechniającymi błędne informacje lub manipulującymi danymi osobowymi wyborców w związku z wyborami europejskimi w 2019 roku. Z kolei w środę posłowie przedstawią swoje priorytety na szczyt UE zaplanowany na 21-22 marca. W debacie udział wezmą przedstawiciele Komisji oraz rumuńskiej prezydencji w Radzie UE. Warto wiedzieć, że marcowe spotkanie szefów państw i rządów skoncentruje się na zatrudnieniu, wzroście gospodarczym i konkurencyjności. Unijni przywódcy omówią również strategię UE przeciwdziałania zmianom klimatu, stosunki zewnętrzne oraz demokratyczne aspekty wyborów europejskich i krajowych na terenie UE. By ograniczyć zakłócenia dla obywateli i przedsiębiorstw, posłowie zagłosują w sprawie transportu lotniczego i drogowego, programu Erasmus, ubezpieczeń społecznych oraz rybołówstwa. Deputowani przedyskutują również długoterminowe cele redukcji emisji gazów cieplarnianych z Radą i Komisją Europejską przed czwartkowym głosowaniem. Parlament Europejski zajmie się także tematem przyszłości stosunków z Rosją. Posłowie w projekcie rezolucji domagają się by UE pozostawiła sobie możliwość nakładania dalszych sankcji jeśli Rosja w dalszym ciągu będzie łamała prawo międzynarodowe. Czystrze powietrze również będzie tematem marcowej sesji plenarnej. Posłowie przedstawią sposoby ograniczenia zanieczyszczeń powietrza w rezolucji, która jednogłośnie wskazuje, że poprawa jakości powietrza wymaga działań na wszystkich szczeblach zarządzania.

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

11 lutego przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego. W tym dniu organizowane są liczne działania informacyjne i promujące korzystanie we właściwy sposób z numeru ratującego życie. Niestety, badania pokazują, że tylko niespełna połowa Europejczyków zna numer alarmowy oraz jego zastosowanie. Przypomnijmy, że 112 to numer alarmowy, pod który można dzwonić bezpłatnie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na terenie całej Unii Europejskiej. Wybierając numer 112, uzyskujemy połączenie z odpowiednią służbą ratunkową (policją, strażą pożarną lub pogotowiem ratunkowym). Numer jest dostępny przez całą dobę. Numer 112 funkcjonuje obecnie we wszystkich państwach członkowskich UE równolegle z krajowymi numerami alarmowymi (np. 999). Co ciekawe, Dania, Finlandia, Malta, Holandia, Portugalia, Rumunia oraz Szwecja przyjęły numer 112 jako swój jedyny lub podstawowy numer alarmowy w kraju.

11-14 lutego- sesja plenarna w Strasburgu

Debata o przyszłości UE z premierem Włoch, umowa o wolnym handlu z Singapurem, poprawa warunków transportu zwierząt czy  badania nad leczniczą Marihuaną -to tylko część tematów, które podejmą eurodeputowani podczas najbliższej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. We wtorek, 12 lutego odbędzie się siedemnasta z serii debat z szefami państw i rządów w UE. Tym razem na temat przyszłości UE europosłowie porozmawiają z premierem Włoch Giuseppe Contim.   W marcu głos zabierze Peter Pellegrini, premier Słowacji. Także we wtorek poddana pod głosowanie zostanie kwestia unowocześnienia systemu obrony cywilnej. Parlament Europejski zabiega o połączenie zasobów, by skuteczniej reagować na katastrofy. Warto przypomnieć, że pożary lasów, burze i powodzie w ostatnich latach poddały mechanizm obrony cywilnej UE trudnej próbie. Nowe przepisy mają pozwolić państwom członkowskim szybciej i skuteczniej reagować na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka. Posłuży temu system dzielenia się zasobami służby cywilnej. Projekt ustanawia rezerwę zasobów („RescEU”), takich jak samoloty gaszące pożary lasów, pompy o dużej wydajności, szpitale polowe czy zespoły ratownictwa medycznego. Posłowie debatować będą również o konieczności dofinansowania badań nad medyczną marihuaną. Złożoną do Komisji interpelację podpisało siedmiu posłów, którzy chcą wiedzieć jakie działania podjęła dotychczas Komisja, by wesprzeć badania nad lekami na bazie konopi indyjskich oraz czy powstaną standardy dotyczące niefarmaceutycznej leczniczej marihuany, by zagwarantować bezpieczeństwo konsumentów. W środę Parlament podejmie decyzję dotyczącą umowy o wolnym handlu i ochronie inwestycji między Unią Europejską a Singapurem. Warto wspomnieć, że Singapur jest największym partnerem handlowym UE w regionie, odpowiadającym za blisko 1/3 handlu towarami i usługami między UE i ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) oraz za 2/3 inwestycji  między tymi regionami. Co ciekawe, ponad 10 000 europejskich przedsiębiorstw ma swoje biura regionalne w Singapurze. Również w środę posłowie będą debatować o funduszach unijnych oraz o utrzymaniu inwestycji we wszystkich regionach. Parlament wypowie się przeciw cięciom w funduszach regionalnych na lata 2021-2027, by wzmocnić spójność gospodarczą. Na czwartek zaplanowano głosowanie w sprawie utworzenia pierwszego na szczeblu UE narzędzia kontroli bezpieczeństwa  bezpośrednich inwestycji zagranicznych w strategicznych sektorach. Projekt obejmuje kluczowe gałęzie przemysłu m.in. gospodarkę wodną, transport i łączność oraz technologię. Co ciekawe, obecnie tylko 14 krajów UE posiada mechanizmy kontroli bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W czwartek posłowie położą kres dyskryminacji w usługach płatniczych w UE poza strefą euro. Przypomnijmy, że konsumenci w strefie euro korzystają z jednolitego obszaru płatności w euro („SEPA”), a osoby mieszkające poza nią nadal ponoszą wysokie koszty płatności transgranicznych w euro. Kolejnym tematem, który podejmą europosłowie będzie analiza możliwości poprawy dobrostanu zwierząt. Posłowie zajmą się złym traktowaniem zwierząt podczas transportu. Przygotowany projekt rezolucji nieustawodawczej wzywa państwa członkowskie UE do właściwego stosowania przepisów UE chroniących przewożone zwierzęta, stosowania kar wobec sprawców wykroczeń oraz poprawy warunków transportu.

Poznaj działania UE dzięki mobilnej aplikacji

Parlament Europejski opracował nową aplikację mobilną dzięki, której mamy możliwość zobaczyć, jak UE wpływa na nasze codzienne życie. „Citizens’ App” to narzędzie, które ma zachęcać do udziału w kształtowaniu przyszłości Unii i budowaniu lepszej Europy. Aplikacja o nazwie „Citizens’ App” szczegółowo informuje o tym, jak Unia Europejska wpływa na różne aspekty naszego życia. To dzięki niej rolnik, sportowiec, wolontariusz czyli tak naprawdę każdy Europejczyk, ma szanse poznać zastosowanie unijnych przepisów od podszewki, na konkretnych przykładach. Szeroki wachlarz narzędzi pozwala użytkownikowi skupić się także na swojej małej ojczyźnie. Jedna z zakładek poświęcona jest kwestii obecności UE w regionach w całej Europie. Założenie jest takie by niezależnie od tego, skąd pochodzimy, móc znaleźć w swoim regionie projekty, które UE wspiera w celu poprawy jakości życia. Aplikacja zorientowana jest również na przyszłość. Zawiera liczne publikacje naukowe na takie tematy jak zmiana klimatu, cyberobrona czy polityka zagraniczna. Program pomoże znaleźć interesujące inicjatywy w naszej okolicy, a  ich postępy będzie można śledzić na bieżąco. By sprostać nowoczesnym technologiom utworzono opcje dodawania wydarzeń do ulubionych, dzielenia się nimi z przyjaciółmi czy oceniania ich.   Citizens’ App pokazuje, że UE w przyszłości będzie wyglądać tak, jak sami ją ukształtujemy. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna we wszystkich 24 językach UE (Apple App store i Google Play).

Odpady z tworzyw sztucznych i recykling w UE

W Europie mniej niż jedna trzecia odpadów z tworzyw sztucznych trafia do recyklingu. Warto zadać sobie pytanie, co dzieje się z odpadam, które powstają i jak można zwiększyć poziom ich recyklingu? Przypomnijmy, że produkcja tworzyw sztucznych gwałtownie wzrosła w ciągu zaledwie kilku dziesięcioleci – z 1,5 mln ton w 1950 r. do 322 mln ton w 2015 r. na całym świecie. Wraz z nią wzrosła też ilość odpadów z tworzyw sztucznych.   Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych w Europie Najczęstszym sposobem utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych w Europie jest odzyskiwanie energii oraz składowanie odpadów. 30% wszystkich wytworzonych odpadów z tworzyw sztucznych jest zbieranych w celu recyklingu, którego poziom jest bardzo różny w poszczególnych krajach. Połowę tworzyw sztucznych zebranych do  recyklingu wywozi się do krajów spoza UE. Przyczyny wywozu to m.in. brak zdolności, technologii lub zasobów finansowych potrzebnych do przetwarzania odpadów na miejscu. W przeszłości znaczna część wywożonych odpadów z tworzyw sztucznych była wysyłana do Chin, ale koniecznym jest znalezienie innych rozwiązań. Niski poziom recyklingu tworzyw sztucznych w UE oznacza duże straty dla gospodarki i środowiska. Szacuje się, że strata wartości opakowań z tworzyw sztucznych po krótkim okresie pierwszego wykorzystania wynosi 95%. Co roku produkcja i spalanie tworzyw sztucznych przyczynia się w skali światowej do emisji około 400 mln ton CO2, których części można by uniknąć dzięki usprawnieniu recyklingu.   Problemy z recyklingiem tworzyw sztucznych Główne problemy utrudniające recykling tworzyw sztucznych to jakość ale także cena produktu pochodzącego z recyklingu w porównaniu z ich pierwotnym odpowiednikiem. Przetwórcy tworzyw sztucznych potrzebują dużych ilości tworzyw pochodzących z recyklingu i wyprodukowanych według ściśle kontrolowanych specyfikacji i po konkurencyjnej cenie.   Proponowane rozwiązania w celu zwiększenia poziomu recyklingu We wrześniu Parlament Europejski poparł europejską strategię w dziedzinie tworzyw sztucznych, zgodnie z którą do 2030 r. wszystkie odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych powinny nadawać się do recyklingu. Oznacza to potrzebę lepszego projektowania uwzględniającego możliwość recyklingu, ale zgodnie z propozycją posłów niezbędne są też środki zachęcające do wprowadzania na rynek tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Środki te obejmują: ·         tworzenie norm jakości wtórnych tworzyw sztucznych; ·         zachęcanie do certyfikacji w celu zwiększenia zaufania przemysłu i konsumentów; ·         wprowadzenie obowiązkowych zasad dotyczących minimalnej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w niektórych produktach; ·         zachęcanie państw członkowskich do ewentualnego obniżenia podatku VAT na produkty pochodzące z recyklingu. Jednocześnie Parlament Europejski poparł środki mające na celu zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych: ·         zakaz stosowania niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ·         ograniczenie lekkich toreb plastikowych w UE w 2015 r. Wezwał też Komisję Europejską do podjęcia działań przeciwko mikrodrobinom plastiku.  

Nagroda im. Sacharowa dla Ołeha Sencowa

Ukraiński reżyser Ołeh Sencow został laureatem Nagrody im. Sacharowa za Wolność Myśli. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 12 grudnia na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Tegoroczny laureat został wyłoniony 25 października przez Konferencję Przewodniczących spośród trzech finalistów. Ogłaszając laureata, przewodniczący Antonio Tajani, powiedział: "Dzięki odwadze i determinacji, narażając życie na niebezpieczeństwo, twórca filmowy Ołeh Sencow stał się symbolem walki o uwolnienie więźniów politycznych w Rosji i na całym świecie. Przyznając mu Nagrodę im. Sacharowa, Parlament Europejski wyraża solidarność z nim i z jego sprawą”. Tajani wezwał do natychmiastowego uwolnienia Sencowa i dodał: „Jego walka przypomina nam, że naszym obowiązkiem jest bronić praw człowieka wszędzie na świecie i w każdych okolicznościach". Ołeh Sencow Ołeh Sencow urodzony w 1976 r., ukraiński reżyser filmowy, który został zatrzymany 10 maja 2014 r. w Symferopolu na Krymie. Skazano go na 20 lat pozbawienia wolności pod zarzutem planowania ataków terrorystycznych przeciwko rosyjskim władzom na Krymie. Został on uwięziony za to, że sprzeciwił się nielegalnej agresji Rosjan na Krymie. Od maja 2018 r. Sencow rozpoczął strajk głodowy. Z uwagi na to że jest więziony, w jego imieniu nagrodę odebrali przedstawiciele rodziny.    Warto przypomnieć, że w tym roku mija 30 lat od momentu kiedy Parlament Europejski przyznał po raz pierwszy  Nagrodę im. Saharowa dla Nelsona Mandeli i Anatolija Marczenki. Wyróżnienie to przyznawane od 1988 r. za r. za wolność myśli dla osób i organizacji, które wniosły szczegóły wkład w walkę o prawa człowieka. Jej celem jest udzielanie laureatom wsparcia, dodawanie im sił w walce oraz promowanie wolności słowa, poszanowania prawa międzynarodowego, rozwoju demokracji i wprowadzania rządów prawa. Nagroda przyznawana jest wraz z kwotą 50 tys. euro podczas uroczystego posiedzenia Parlamentu Europejskiego w Strasburgu pod koniec każdego roku.

Ś.P. Paweł Adamowicz

- Wczorajszy zamach to niewyobrażalna tragedia i akt prawdziwie barbarzyński. Składam najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Przyjaciołom oraz Współpracownikom Prezydenta Adamowicza. Ta śmierć wstrząsnęła nie tylko Polską i Polakami. Parlament Europejski podczas sesji w Strasburgu uczcił minutą ciszy śmierć Prezydenta Gdańska. Kondolencje z całego  świata napływają do Gdańska, a my jesteśmy dziś razem i głośno mówimy: stop przemocy i nienawiści w Polsce.  - powiedział Bogusław Sonik. Przypomnijmy, że Prezydent Adamowicz zmarł w szpitalu dziś  w godzinach popołudniowych. Trafił tam wczoraj wieczorem po ataku nożownika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Wiele miast w Polsce organizuje marsze pamięci, Kraków solidaryzuje się z tą tragedią poprzez „Światełko pamięci  przeciw fali nienawiści i przemocy” na Rynku Głównym.   Paweł Bogdan Adamowicz (ur. 2.11.1965 w Gdańsku, zm. 14.01.2019 w Gdańsku) -prawnik, samorządowiec i polityk. W latach 1990–1993 prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, w okresie 1994–1998 przewodniczący rady miasta Gdańska, w latach 1998–2019 prezydent Gdańska. W szkole średniej włączył się w działalność opozycyjną. Był kolporterem prasy i wydawnictw podziemnych. W maju 1988 współorganizował strajk okupacyjny na Uniwersytecie Gdańskim, był przewodniczącym studenckiego komitetu strajkowego. Współtworzył pierwsze jawne stowarzyszenia opozycyjne wobec władz (Klub Myśli Politycznej „Dziekania” w Warszawie, Gdański Klub Polityczny im. Lecha Bądkowskiego, Stowarzyszenie „Kongres Liberałów” i Gdańskie Stowarzyszenie Akademickie)