energetyka

Porozumienie klimatyczne podpisane!

W Paryżu, podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21), 195 krajów przyjęło porozumienie klimatyczne. „To ambitna umowa. Głównym jej celem jest zatrzymanie do końca wieku globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 2 st. Celsjusza” – mówi minister środowiska prof. Jan Szyszko. Czytaj więcej: https://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/25525_porozumienie_klimatyczne_podpisane.html

Bogusław Sonik: Polska powinna stanowczo wytknąć Unii...

– Imigracyjna fala zaczęła się już 10 lat temu, ale UE nie przygotowała się na te wydarzenia. Polska powinna stanowczo wytknąć Unii ten bardzo niewygodny fakt, bo teraz 28 państw ma naprawdę poważny problem – powiedział Bogusław Sonik. Zdaniem polityka PO, po wyborach Andrzej Duda mógłby przyjąć funkcję "arbitra" w partyjnej rozgrywce, ale jak jednak przyznał, jest to "szalenie trudne zadanie". Sonik dodał także, że pomimo trudnej sondażowej sytuacji PO "nie odwróci się plecami do swojej partii". Czytaj więcej:

"Onet", 22 października 2015

Mniejsze dotacje na odnawialne źródła energii

Komisja Europejska 9 kwietnia przyjęła nowe zasady, które mają ograniczyć pomoc państwową dla produkcji energii z OZE – energii solarnej, wiatrowej i z biomasy. Nowe zasady będą obowiązywać we wszystkich państwach UE.  Zmniejszenie wsparcia dla OZE, ma również pomóc energochłonnym zakładom przemysłowym i branżom w krajach unijnych, aby odzyskały konkurencyjność na rynkach międzynarodowych. KE uzasadniła zmiany następująco: koszty inwestowania w OZE znacznie się zmniejszyły w ostatnich latach, zaś znaczne dotacje dla tej branży wytwarzania energii powodują poważne zakłócenia na rynku i podwyższają ceny energii dla końcowych odbiorców. Najwyższy czas, aby OZE zmierzyły się z rynkiem. Nowe zasady tworzą ramy pragmatycznego i skutecznego państwowego wsparcia dla OZE, odpowiadającego warunkom i wymogom rynkowym - powiedział europejski komisarz ds. ochrony konkurencji Joaquin Almunia. Dodał, że Europa powinna realizować swoje ambitne cele polityki klimatyczno-energetycznej przy minimalizacji kosztów i obciążeń podatników i bez dławienia konkurencji na wspólnym rynku. Zasady, które będą obowiązywać od 1 lipca 2014 r. do końca 2020 r. przewidują stopniowe przechodzenie wsparcia dla OZE na wymogi rynkowe. M.in. na aukcyjny system udzielania pomocy państwa oraz na stopniowe odejście od gwarantowanych cen zakupu energii z OZE do cen związanych z rynkiem. Dotychczas dotacje chroniły producentów energii ze źródeł odnawialnych przed ryzykiem rynkowym, obecnie to ryzyko musi stopniowo stać się ich udziałem, podobnie jak producentów energii konwencjonalnej. Dotyczy to szczególnie energetyki wiatrowej i słonecznej. Ograniczenie dotacji nie dotyczy energetyki prosumen ckiej – takiej jak panele słoneczne na dachach domów mieszkalnych. Nowe przepisy KE ostro skrytykowały ugrupowania ekologiczne, szczególnie Europejska Partia Zielonych.  W Polsce nowy projekt ustawy o OZE, Rada Ministrów przyjęła tego samego dnia, kiedy w Brukseli przyjęto „rynkowe zasady dotowania OZE”. Projekt zawiera m.in. przepisy wprowadzające aukcje na wsparcie dla producentów energii z OZE.

Ucieczka emisji CO2 po 2020 roku – konferencja w PE w...

W ostatnim czasie wiele dyskutuje się o przyszłości europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej. Z uwagi na kryzys gospodarczy wielokrotnie w Parlamencie Europejskim podkreślano potrzebę zachowania równowagi pomiędzy celami klimatycznymi, a zachowaniem rozwoju gospodarczego. Komisja Europejska również przychyla się do tej opinii, co daje nadzieję producentom z Unii Europejskiej na stabilną i przewidywalną politykę klimatyczno-energetyczną. Jednym z negatywnych zjawisk, na które powinna być przygotowana nowa polityka, jest carbon leakeage. To zagrożenie, już obserwowane w europejskiej gospodarce, oraz proponowane działania stały się tematem spotkania zorganizowanego przez Pana Posła Bogusława Sonika wraz z Centre for European Policy Studies (CEPS) 10 kwietnia 2014 r. Carbon Leakage to zjawisko ucieczki poza UE przemysłu, którego działalność produkcyjna wymaga wysokich nakładów energii, a co za tym idzie emisji dużych ilości CO2. Restrykcyjna polityka ograniczania emisji oraz ambitne cele klimatyczne UE, a także zamrożenie ilości pozwoleń na emisję CO2 w ramach backloadingu powoduje, iż producenci zmuszeni są do ograniczania zanieczyszczeń, a w konsekwencji zmniejszają produkcje. Wyjściem jest dla nich przeniesienie produkcji do państw, gdzie nie obowiązują ich tak wysokie standardy środowiskowe. Przykładem sektorów przemysłu wysokoemisyjnych są: przemysł cementowy, wapienniczy, ceramiczny, papierniczy, chemiczny czy produkcja szkła. Z tym zjawiskiem musi zmierzyć się nie tylko Polska, której udział energetyki opartej na węglu w mikście energetycznym jest jednym z najwyższych, ale również pozostałe gospodarki Europy. W innym wypadku grozi nam deindustrializacja. Dokładną analizę zjawiska oraz propozycje rozwiązań dla przyszłych kierunków polityki energetyczno-klimatycznej UE zaprezentował na zaproszenie Posła Sonika Andrei Marcu - Dyrektor Carbon Market Forum, projektu CEPS. Raport Carbon Leakage: Options for the EU post 2020 podejmuje analizę istniejących systemów handlu emisjami i ich ograniczeń z perspektywy ryzyka dla poszczególnych sektorów, porównuje sposoby radzenia sobie z carbon leakage przez UE oraz Australię i Californię. Raport kończy się konkluzjami, które wskazują, że bardzo ważnym jest wyznaczenie jasnej i stabilnej polityki klimatycznej, aby na jej podstawie przedsiębiorcy byli w stanie podejmować już teraz niezbędne decyzje, co do ich długofalowej działalności. Ponadto należy utrzymać podejście, które bierze pod uwagę charakterystykę poszczególnych sektorów, przeprowadzając szczegółową ocenę ryzyka. Pozwoli to na utrzymanie precyzyjnej listy branż najbardziej podatnych na zagrożenie zjawiskiem carbon leakage, których obowiązują mniej restrykcyjne przepisy. Jednakże, warto zaznaczyć, iż póki podejścia do emisji CO2 w świecie będą zróżnicowane, zagrożenie będzie nadal istniało. Komisja Europejska zapowiada przegląd dotychczasowego wykazu sektorów narażonych na ryzyko ucieczki emisji i ustanowienia listy, która będzie obowiązywać w latach 2015-2019. Jednocześnie aktualnie kształtuje się polityka klimatyczno-energetyczna na okres po 2020 r. Dlatego też już samo zdefiniowanie i przyjrzenie się problemowi negatywnego wpływu wyznaczania zbyt ambitnych celów polityki klimatycznej na przemysł jest cenne. W trakcie przyszłych działań programowania polityki klimatyczno-energetycznej decydenci powinni mieć całościowe spojrzenie na rzeczywistość by podejmować decyzje, które pozwolą na rozwój inwestycji i innowacyjności, chroniąc Europę przed tzw. ucieczką przemysłu i zmniejszeniu konkurencyjności gospodarki.

Prezentacja raportu dot. ryzyka zjawiska ucieczki...

W czwartek 10 kwietnia odbędzie się prezentacja raportu opublikowanego przez Centre for European Policy  Studies (CEPS) dotyczącego ryzyka zjawiska ucieczki CO2 (carbon leakage). Publikacja ta przedstawia możliwości odpowiedzi na problem ucieczki emisji CO2 w perspektywie kierunków polityki energetyczno-klimatycznej po 2020 r. Wydarzenie zostało zorganizowane przez posła Bogusława Sonika oraz Centre for European Policy Studies.