Newsletter Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika

Biuletyn Europejski


Budżet 2014-2020 z bliskaStało się. Po burzliwych i długotrwałych negocjacjach członkowie Rady Europejskiej doszli do porozumienia w sprawie kolejnej wieloletniej perspektywy finansowej. Według zatwierdzonej w ubiegłym tygodniu propozycji Polska w latach 2014-2020 powinna otrzymać kwotę o cztery miliardy większą niż w budżecie na lata 2007-2013. Wzrost ten wynika z przyznania większych środków na politykę spójności.

 Podsumowując ustalenia szczytu – Polska otrzyma w sumie 105,8 mld euro, czyli 441 mld zł, w tym przede wszystkim:

  • 72,9 mld euro na politykę spójności (to 4 mld więcej niż obecnie),
  • 28,5 mld euro na wspólną politykę rolną (w poprzednim budżecie była to kwota 26 mld euro).

Tym samym Polska staje się największym beneficjentem budżetu UE na lata 2014-2020. Za nami plasują się kolejno Francja, Niemcy, Hiszpania i Włochy. Jak jednak kształtował się będzie budżet UE w kolejnej „siedmiolatce”? Przyjrzyjmy się nowym wieloletnim ramom finansowym z bliska:

Tabelka%20bud%c5%bcet
Budżet 2014-2020 w porównaniu z budżetem 2007-2013

Poza środkami wydawanymi bezpośrednio z WRF, 36,794 mld euro pochodzić będzie z zewnętrznych funduszy/instrumentów, takich jak: rezerwa na pomoc nadzwyczajną (1,96 mld), Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (1,05 mld), Fundusz Solidarności (3,5 mld), instrument elastyczności (3,3 mld) i Europejski Fundusz Rozwoju (26,984 mld).

Łącznie WRF oraz zewnętrzne instrumenty finansowania dadzą budżet w wysokości 996,782 mld euro. Przejdźmy teraz do poszczególnych punktów wieloletnich ram finansowych.

 

Patrząc w przyszłość: konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

Budżet całej Unii Europejskiej, gdy porównać mijającą i niedługo rozpoczynającą się „siedmiolatkę”, zmniejszy się z 1035 mld euro do 997 mld euro. Pomimo tej obniżki, przywódcy krajów członkowskich zgodzili się na znaczne zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na badania, innowacje i edukację oraz wspieranie wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy. Fundusze przeznaczone na zwiększanie konkurencyjności europejskiej gospodarki sięgną 125,61 mld euro i wzrosną tym samym o 37% w porównaniu z obecnie realizowanymi wieloletnimi ramami finansowymi (WRF). Wzrosną także kwoty przyznane na takie programy, jak „Horyzont2020”oraz „Erasmus dla wszystkich” – nowy unijny program, który połączy wszystkie obecne inicjatywy w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Jego budżet wyniesie 19 mld euro!

Uzgodniono ponadto, że w kolejnej „siedmiolatce” powstanie nowy instrument finansowania „Łącząc Europę”, którego środki przeznaczone zostaną na rozbudowę infrastruktury energetycznej, transportowej oraz rozwój sieci cyfrowych. Na ten cel przeznaczonych zostanie 29,30 mld euro, czyli o 50% więcej niż w tej chwili. Zgodzono się, że rozwój połączeń infrastrukturalnych jest ważnym elementem rozwijania jednolitego rynku europejskiego, który przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Europy zarówno w średnim, jak i długim okresie. Inwestycje te są również ważnym instrumentem umożliwiającym Unii Europejskiej osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju, określonych w strategii Europa 2020. W rozbiciu na poszczególne dziedziny podział środków będzie kształtował się następująco:

  • transport – 23,174 mld euro,
  • sieci energetyczne – 5,126 mld euro,
  • telekomunikacja – 1 mld euro.

W ramach programu „Łącząc Europę” ma powstać 10 korytarzy komunikacyjnych, z czego dwie trasy kolejowe przebiegać będą przez terytorium Polski: prowadząca z Amsterdamu, przez Berlin i Warszawę, aż do wschodniej granicy Polski oraz sieć Bałtyk – Adriatyk, która będzie obejmowała m.in. budowę linii kolejowej Kraków – Preszów przez Piekiełko w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej. To bardzo ważna informacja m.in. dla Małopolski, która od dawna zabiegała (także przy wsparciu eurodeputowanego Bogusława Sonika) o wpisanie tej trasy do sieci rozbudowy europejskich korytarzy transportowych. Te inwestycje mają przynieść nowe połączenia kolejowe, zmodernizowane dworce, rozjazdy, a także nowy tabor kolejowy. Mają również ograniczyć ruch na drogach, a w konsekwencji przyczynić się do ochrony środowiska.
 

Okazywanie solidarności: fundusze spójności

Rada Europejska potwierdziła swoje zobowiązanie do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów Unii. Decyzją jej członków uchwalono 325,15 mld euro wydatków na wspieranie spójności gospodarczej, społeczne i terytorialnej oraz solidarności między państwami członkowskimi. To o ponad 8% mniej niż w poprzedniej perspektywie. Ustalono jednak, że biedniejsze państwa w ramach tej polityki otrzymają większy udział w ogólnej puli środków niż w obecnych WRF.

Polityka spójności – jedna z najbardziej kluczowych z punktu widzenia Polski – jest głównym narzędziem zmniejszania dysproporcji między poszczególnymi regionami Europy, rozwijania inwestycji, pobudzania wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, a dzięki temu – zwiększania konkurencyjności Unii Europejskiej. Polska będzie zdecydowanie jej największym beneficjentem. Z tej puli otrzymamy prawie 73 mld euro, czyli ponad 303 mld złotych. Włochy – kolejne państwo w zestawieniu największych beneficjentów – otrzymają nieco ponad 25 mld euro.

To dzięki tej pozycji WRF (odnoszącej się do polityki spójności) 325,15 mld euro rozdzielonych zostanie między Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności. W ramach tego samego sub-priorytetu przyznano 2,5 mld euro na program pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących, a także 6 mld na walkę z bezrobociem wśród młodych ludzi. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na najnowszy pomysł Komisji Europejskiej dotyczący zapewnienia zatrudnienia dla młodych ludzi. Zgodnie z nim każdy kraj członkowski będzie gwarantował młodym ludziom, którzy stracili pracę lub ukończyli szkołę, otrzymanie w ciągu czterech miesięcy oferty pracy lub szkolenia. Jak nowy program będzie wyglądał w szczegółach – jeszcze nie wiadomo. Wiadomo już jednak, że Pakiet na rzecz Zatrudnienia Młodych dotyczyć będzie osób do 25. roku życia.
 

Zapewnienie stabilności

W ramach priorytetu nr 2 (Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi) Rada Europejska wyznaczyła pułap wydatków na kwotę 373,18 mld euro. Z tej kwoty finansowana będzie m.in. Wspólna Polityka Rolna. To drugi punkt nowych WRF, w którym doszło do znaczących cięć – o 47,5 mld euro, czyli ponad 11% w stosunku do budżetu na lata 2007-2013.

Celem Wspólnej Polityki Rolnej, określonym w nowym wieloletnim budżecie, będzie zwiększenie wydajności rolnictwa oraz wspieranie postępu technicznego i optymalnego wykorzystania czynników produkcji. Wskazano, że WPR powinna być zintegrowana z celami strategii Europa 2020, co oznacza, że powinna pomagać w osiąganiu unijnych celów środowiskowych i klimatycznych. W związku z tym 30% dopłat bezpośrednich uzależnionych będzie od stopnia „ekologizacji” gospodarstw rolnych.
 

Bezpieczeństwo, wymiar globalny i administracja

15,59 mld euro przeznaczone zostanie na działania związane z polityką azylową i imigracyjną oraz inicjatywy związane z bezpieczeństwem wewnętrznym i utrzymaniem granic zewnętrznych.

Kwota 58,70 mld euro z punktu 4 (Unia Europejska jako gracz globalny) skierowana zostanie na rozwijanie roli Unii Europejskiej jako ważnego i aktywnego gracza na arenie międzynarodowej. Rada Europejska ustaliła również ponad 60-miliardowy budżet związany z administracją i dążeniem do konsolidacji finansów publicznych państw członkowskich oraz 27 mld euro w punkcie „Odszkodowanie” – uchwalone w celu zapewnienia, że Chorwacja nie będzie płatnikiem netto w pierwszych latach po przystąpieniu do Unii Europejskiej.
 

Co dalej?

Akty prawne, które składają się na trzy części pakietu finansowego (są to: rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych, zasoby własne i akty sektorowe), są przyjmowane według różnych zasad, zależnie od swojego charakteru. Komisja Europejska opracowuje projekt pakietu finansowego, który służy za podstawę do negocjacji. Rada Europejska przyjmuje akty składające się na ten pakiet, zależnie od ich rodzaju – albo razem z PE, albo po uzyskaniu zgody lub opinii PE. Następnie Rada wypracowuje porozumienie polityczne w kluczowych sprawach – to właśnie miało miejsce w 8 lutego br., kiedy szefowie państw przypieczętowali swoją decyzję.

Teraz kolejny krok należy do Parlamentu Europejskiego, który może zatwierdzić lub odrzucić stanowisko Rady. Obecnie nie ma pełnej zgody na nowy budżet w proponowanym kształcie – przywódcy największych frakcji parlamentarnych źle ocenili cięcia w nowej perspektywie oraz ryzyko powstania deficytu strukturalnego. Chodzi o lukę w wysokości prawie 52 mld euro pomiędzy zobowiązaniami i płatnościami, która może zostać zinterpretowane przez PE jako ukryty deficyt.

10 podstawowych faktów o negocjacjach w sprawie wieloletnich ram finansowych znajdziesz tutaj

Gra słów, gestów i emocji


O szczycie Unii Europejskiej 7-8. lutego 2013


Wielogodzinne narady, trudne negocjacje, pełne napięcia przerwy i kuluarowe rozmowy. Gra słów, gestów i emocji. Tak w skrócie wyglądał zakończony 8 lutego szczyt Rady Europejskiej, na którym przywódcy europejskich państw doszli do porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych, czyli unijnego budżetu na lata 2014-2020. Kto był jego najważniejszym graczem? Co by było, gdyby porozumienia nie udało się osiągnąć? Odpowiadamy na te i inne pytania w artykułach poświęconych nowej „siedmiolatce”.

Trwa walka o łupki


KE rozpoczęła konsultacje społeczne ws. przyszłości rozwoju w Europie gazu łupkowego. To pierwszy krok w kierunku zapowiadanego przeglądu regulacji środowiskowych i przedstawienia stanowiska ws. wydobywania. Czy znów będziemy musieli walczyć o łupki?

Czyste powietrze dla Krakowa


Smog nad Krakowem to nie wyjątek. To codzienność. Niestety, fakty mówią same za siebie – co kilka dni w stolicy Małopolski przekraczane są normy stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Tylko trochę rzadziej padają prawdziwe rekordy. Co w tej sytuacji robić? Nie oddychać? Ale jak?

Małopolska

Co było? Co jest? Co będzie?


Za nami 41. Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej, pełen zabaw, grania i śpiewania. W tym miesiącu zaprosimy Państwa na ciekawe wystawy twórczości artystycznej w Krakowie i nie tylko. Podsumujemy również konkurs "Kopalnia PO(KL)mysłów".

Świętokrzyskie

Co było? Co jest? Co będzie?


W Kielcach po raz piąty rozdano Świętokrzyskie Victorie. Nagroda Samorządu Województwa promuje najbardziej aktywne samorządy świętokrzyskie, przedsiębiorstwa i osoby działające na rzecz swoich środowisk.