Działalność

Intergrupa ds. obszarów górskich

Traktat z Lizbony otworzył nowy etap integracji Unii Europejskiej, w którym dąży się do zmniejszenia różnic rozwoju pomiędzy regionami, równocześnie realizując zasadę prowadzenia zróżnicowanej polityki regionalnej. Podejmowane w ten sposób działania lepiej odpowiadają indywidualnym potrzebom różnych obszarów.

Takie zadania stawia sobie właśnie parlamentarna intergrupa ds. gór, wysp i regionów słabo zaludnionych, która powstała z inicjatywy Posła Bogusława Sonika i której Poseł przewodniczy. To nieformalnie zrzeszenie eurodeputowanych z różnych frakcji politycznych jest szczególnie ważne nie tylko z punktu widzenia Polski, gdzie tereny górskie zajmują duży obszar kraju, ale także w skali europejskiej: góry i tereny podgórskie to prawie 40% terytorium Unii, zamieszkanych przez blisko 20% jej obywateli.

20110621-ses-4862

Wysłuchanie publiczne o regionach górskich

PE, Bruksela

            Regiony górskie rozsiane są po całej Europie i stanowią ok. 20% terytorium Unii Europejskiej. Są bardzo zróżnicowane, ale problemy, z którymi się borykają często są podobne, a ich rozwiązanie wymaga rozwiązań systemowych. 3 kwietnia 2014 roku w Parlamencie Europejskim odbyło się publiczne wysłuchanie dotyczące Regionów Górskich, w którym Poseł Bogusław Sonik wziął udział jako przewodniczący Intergrupy ds. Gór i obszarów Górskich. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej.

            Pomysłodawcą spotkania byli Mariya Gabriel i Vladimir Urutchev - posłowie do Parlamentu Europejskiego z Bułgarii z ramienia EPL. Polityka dotycząca rozwoju terenów górskich jest im bardzo bliska ze względu na fakt, iż ok. 60% terytorium ich państwa stanowią tereny górskie. Posłanka Gabriel rozpoczynając spotkanie podkreśliła jak ważna jest współpraca regionów górskich z całej Europy w celu wymiany dobrych praktyk chociażby przez program bliźniaczych miast. Zaznaczyła, że wsparcie dla regionów górskich powinno płynąć za wszystkich instytucji unijnych, zaś polityki, w zakresie których leży wsparcie terenów górskich to polityka spójności, wspólna polityka rolna, polityka współpracy transgranicznej oraz integracji transgranicznej.  

            Walory obszarów górskich docenił również Dyrektor Generalny Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich - Martin Scheele. Zróżnicowanie, unikatowość krajobrazu bogactwo kulturowe są niewątpliwymi skarbami tych terenów. Jednakże ośrodki zlokalizowane w górach napotykają liczne wyzwania. Żeby im sprostać i być konkurencyjnymi wobec innych regionów muszą uzyskać wsparcie. Poprzez rozwój zrównoważony możemy zapewnić regionom górskim utrzymanie bioróżnorodności oraz walorów środowiskowych bez uszczerbku dla rozwoju gospodarczego.

Problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy tych terenów są bliskie również mieszkańcom innych górskich regionów. Główną przyczyną tych problemów są bariery związane z fizycznymi aspektami lokalizacji tych terenów, czyli z ukształtowaniem terenu, klimatem oraz innymi warunkami środowiskowymi. Ponadto problem stanowi również utrudniona dostępność komunikacyjna. Na problemy związane z oddalenie terenów górskich od ośrodków miejskich zwrócił uwagę Georgi Ikonomov - przewodniczący Organizacji dla rozwoju gmin górskich w Republice Bułgarii. Jego zdaniem problem w rozwoju przemysłu na terenie górskim wynika z faktu, iż trudno zdobyć klientów oraz rynki zbytu. Gminy górskie są oddalone od potencjalnych ośrodków miejskich, zaś produkty, których wytwórcami wymagają szybkiego dostarczenia do odbiorców końcowych.

Jednakże tereny górskie mają ogromny potencjał, który powinniśmy wykorzystać. Niewątpliwie jest nim możliwość rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych, na co zwrócił uwagę Poseł Sonik.  Ważne są jednak działania bardziej skupione na specyfice terenów górskich, gdyż nie tylko potencjał energetyczny jest charakterystyczny dla gór, ale również możliwości rozwoju rolnictwa, produkcja wyrobów regionalnych, które nie są skazane na porażkę ze względu na oddalenie od rynku. Co więcej są one teraz coraz częściej produktami poszukiwanymi i bardzo docenianymi przez konsumentów. Potrzebne są jednak odpowiednie instrumenty dla rozwoju obszarów górskich, zarówno instrumenty prawne jak i środki finansowe. Poseł Sonik omówił europejską strategię dla gospodarczego i społecznego rozwoju obszarów górskich, podkreślając charakter działań, które powinny zostać przedsięwzięte, skupiając się na wsparciu dla przedsiębiorstw oraz rozwoju infrastruktury. W konsekwencji zapewni to zwiększenie liczby inwestycji i miejsc pracy. Odpowiednia strategia jest w stanie zapewnić tym regionom taki sam standard życia, jakim cieszą się mieszkańcy innych obszarów.

Finansowanie rozwoju obszarów górskich może odbywać się dzięki programowi LEADER. Na tę formę finansowania zwrócił uwagę Dyrektor Generalny Polityki Regionalnej - Władysław Piskorz. Już w wielu regionach górskich na terenach państw Europy Zachodniej z powodzeniem wykorzystywane są te środki. Państwa takie jak Polska czy Bułgaria powinny w większym zakresie wykorzystywać ten instrument. Dzięki projektom lokalnym możemy stopniowo rozwijać potencjał terenów górskich w naszych państwach.

Wszystkie planowane działania mają na celu wyzwolenie potencjału drzemiącego w obszarach górskich. Małopolska również skorzysta na szeroko zakrojonych działaniach zmierzających do pobudzenia aktywności regionów górskich. Lokalne strategie oraz korzystanie z już dostępnych instrumentów są koniecznymi do podjęcia krokami, aby bogactwo Małopolski oraz innych regionów obszarów górskich w Polsce mogło zostać odpowiednio wyeksponowane.

Plakat%20a3-001-001

Polityka górska -szanse i zagrożenia-podsumowanie

Kraków

Spotkanie z cyklu Krakowskich Spotkań Europejskich poświęcone tematyce polityki górskiej, odbyło się 30. marca 2012 roku w Krakowie i spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno władz samorządowych jak i organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli nauki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego i Polskiej Akademii Nauk.

 Po wysłuchaniu prezentacji prelegentów, Bogusława Sonika, Nicolasa Evrarda (Sekretarza Generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Samorządowców i Parlamentarzystów z Terenów Górskich) i Bogusława Waksmundzkiego (Przewodniczącego Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”) wywiązała się ciekawa dyskusja, w której swój cenny głos zabrali m.in. Jacek Soska, Radny Województwa Małopolskiego, Jacek Kowalski i Stanisław Karpiel przedstawiciele Tatra Ski :Lobby, Franciszek Bachleda – Księdzularz, senator, samorządowiec, obecnie Radny Województwa Małopolskiego, prof. Kazimierz Klima z Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Paweł Skawiński, Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, Stanisław Ślimak Wójt Gminy Szaflary i wielu innych. Konstatacja płynąca z tego jakże ciekawego spotkania to przede wszystkim konieczność wprowadzenia deklaracji, idei w czyn przez samorządy we współpracy z organizacjami działającymi na tych terenach, wykorzystując obecne możliwości wsparcia i pomocy finansowej. Ważne jest by ograniczyć wychodźstwo, wykorzystać potencjał ziem górskich, co wymaga zacieśnienia współpracy i koordynacji pracy na poziomie regionu, by wszystkim żyło się lepiej. Tereny górskie są kolebką kultury i gospodarką wielu europejskich regionów, jednak ich rozwój często hamuje deficyt strukturalny spowodowany np. odpływem ludności, utrudnionym dostępem czy słabą industrializacją. Dlatego niezwykle ważne jest by poznać możliwości jakie daje Unia Europejska, poprzez fundusze i projekty w ramach systemów dofinansowania bezpośredniego, pomocy finansowej do wykorzystania właśnie na poziomie lokalnym i regionalnym celem wsparcia dla zrównoważonego rozwoju tych obszarów i przezwyciężeniu barier w kształtowaniu ich konkurencyjności.

            Podczas spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych skarżyli się na niemoc w realizacji projektów zwiększających konkurencyjność obszarów górskich przez Program Natura 2000, a także brak zainteresowania ze strony władz województwa. Nicolas Evrard natomiast zachęcał władze samorządowe i organizacje pozarządowe, by tworzyli ponad regionalne strategie rozwoju zrównoważonego obszarów górskich, a także starali się o wsparcie ze strony województwa.

Plakat%20a3-001-001

Zapraszamy na KSE- Polityka górska. Szanse i zagrożenia

Kraków

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na drugie spotkanie w tym roku, z cyklu Krakowskich Spotkań Europejskich, współorganizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowę, pt. „Polityka górska. Szanse i zagrożenia”, które odbędzie się 30. marca (piątek) br. w Sali Instytutu Cervantesa przy ul. Kanonicza 12 o godz. 14:30.

Celem tego spotkania będzie omówienie polityki górskiej w Europie, pokazanie różnych sposobów jej realizowania, dobrych praktyk wykorzystania funduszy unijnych. Uczestnikami spotkania będą władze samorządowe Małopolski, instytucje i stowarzyszenia związane z obszarami górskimi. Dzięki uczestnictwu specjalistów i ekspertów spotkanie będzie okazją na zetknięcie się różnych punktów widzenia i wymiany doświadczeń. Prelegentami na spotkaniu będą:

-        Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego

-        Nicolas Evrard, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Samorządowców i Parlamentarzystów z Terenów Górskich

-        Bogusław Waksmundzki, Przewodniczący Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”

Serdecznie zapraszam do dyskusji. Proszę o potwierdzenie udziału na adres se@boguslawsonik.pl.

 Plakat zapraszający na spotkanie znajdą Państwo tutaj.

Intergrupa5

Spójność terytorialna a usługi użyteczności publicznej

Kolejne spotkanie Intergrupy ds. obszarów górskich

3 lutego 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie Parlamentarnej Intergrupy ds. Gór, wysp i obszarów słabo zaludnionych zorganizowane przez biuro Przewodniczącego Intergrupy - posła Bogusława Sonik wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Parlamentarzystów z Obszarów Górskich.

Gościem spotkania, odbywającego się pod hasłem "Spójność terytorialna a usługi użyteczności publicznej", był Komisarz Michael Barnier.

Komisarz Barnier podzielił się z zaproszonymi gośćmi swoimi wnioskami dotyczącymi strategicznego dla Europy zagadnienia, jakim jest spójność terytorialna. Spotkanie stało się również okazją do debaty nad przyszłością polityki spójności – była to kontynuacja dyskusji podjętej w ramach V Raportu Spójności i Forum Spójności.

Intergrupa4

Opracowanie na temat gór w polityce Unii Europejskiej

Integrupa ds. obszarów górskich

Z inicjatywy posła Bogusława Sonika, przewodniczącego Intergrupy ds. gór, wysp i regionów słabo zaludnionych biblioteka Parlamentu Europejskiego przygotowała opracowanie dotyczące gór w polityce Unii Europejskiej.

Obszar gór i terenów podgórskich stanowi prawie 40% terytorium Unii i jest zamieszkany przez blisko 20% jej obywateli. Ich naturalne ograniczenia wymuszają prowadzenie specyficznej polityki regionalnej oraz uwzględnianie tych szczególnych obszarów w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Opracowanie sporządzone w języku francuskim zostanie wkrótce przetłumaczone na język angielski.

Intergrupa3
Intergrupa

Pierwsze spotkanie Intergrupy

24 lutego 2010

Na spotkaniu obecni byli deputowani do PE pochodzący z obszarów, które leżą w obszarze zainteresowania Intergrupy, asystenci parlamentarni, przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz następujące stowarzyszenia: European Association of Elected Representatives from Mountain Regions, Euromontana, Conference of Peripheral Maritime Regions, Network of the Insular Chambers of Commerce and Industry of the European Union, Northern Sparsely Populated Areas.

Podczas spotkania omówiono również kwestie organizacyjne. W ramach Intergrupy, której przewodniczącym jest poseł Bogusław Sonik, zostaną stworzone sekcje tematyczne ds. gór, wysp oraz regionów słabo zaludnionych. Podział ten ma usprawnić prace Intergrupy. Przedstawiciele stowarzyszeń obecnych na spotkaniu zapowiedzieli również stworzenie strony internetowej dla potrzeb Intergrupy. Przedstawiciel Komisji Europejskiej wyraził swoje poparcie dla powstania Intergrupy oraz zapowiedział wsparcie merytoryczne. Następne spotkanie Intergrupy przewidziane jest na wiosnę br.

Communiqué de presse (pdf) >>>
Press release (pdf) >>>

CRITICAL ANALYSIS (EN, pdf) >>>

NOTE CRITIQUE (FR, pdf) >>>