Komisja Rozwoju

Rezolucja związana z Celami Zrównoważonego Rozwoju przegłosowana.

20190130pht24638_width_600

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

Dziś Parlament Europejski przegłosował rezolucję związaną z procesem monitorowania i przeglądem postępów w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Bogusław Sonik pracował nad dokumentem w Komisji Rozwoju.

-Cele Zrównoważonego Rozwoju mogą zostać osiągnięte tylko dzięki kompleksowej strategii UE oraz ich uwzględnieniu w unijnych politykach, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz mechanizmach zarządania- podsumował wypracowaną rezolucję podczas dzisiejszej sesji Bogusław Sonik.

Wypracowany dokument jest elementem procesu monitorowania i przeglądu sprawozdania z realizacji Celów, który odbywa się co roku w lipcu na forum politycznym wysokiego szczebla ONZ, a po raz pierwszy od września 2019 roku będzie się odbywać co cztery lata na szczeblu szefów państw i rządów.

 Te 17 Celów ONZ opiera się na sukcesach Milenijnych Celów Rozwoju, przy jednoczesnym uwzględnieniu nowych obszarów, takich jak zmiana klimatu, nierówności ekonomiczne, innowacyjne czy zrównoważona konsumpcja.

 

Przypomnijmy, że 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ to:

 • Koniec z ubóstwem
 • Zero głodu
 • Dobre zdrowie i jakość życia
 • Dobra jakość edukacji
 • Równość płci
 • Czysta woda i warunki sanitarne
 • Czysta i dostępna energia
 • Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 • Mniej nierówności
 • Zrównoważone miasta i społeczności
 • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 • Działania w dziedzinie klimatu
 • Życie pod wodą
 • Życie na lądzie
 • Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
 • Partnerstwa na rzecz celów