Działalność

Kontrola budżetowa

Parlamentarna Komisja Kontroli Budżetowej (CONT), której wiceprzewodniczącym od stycznia 2012 roku, jest Poseł Bogusław Sonik, monitoruje sposób, w jaki wydawane są środki z budżetu Unii Europejskiej – sprawdza, czy pieniądze europejskich podatników wydawane są efektywnie, skutecznie i zgodnie z unijnym prawem. Bada również ewentualne niedociągnięcia i – analizując ich przyczyny – rekomenduje środki udoskonalania unijnego systemu finansowego. Najważniejszy zaś obowiązkiem Komisji jest udzielanie europejskim instytucjom (w tym Parlamentowi i Komisji Europejskiej) absolutorium z realizacji ich budżetów.

20110621_economic_governance-5

Komisja przyjęła sprawozdanie Sonika

Parlament Europejski, Bruksela

Komisja Kontroli Budżetowej przyjęła sprawozdania Posła Bogusława Sonika w sprawie absolutorium dla instytucji unijnych za 2012. Poseł Sonik był autorem sześciu raportów, dotyczących: Rady Europejskiej i Rady, Trybunału Sprawiedliwości, Komitetu Ekonomiczno - Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 Posłowie zdecydowaną większością głosów przyjęli sprawozdania posła, tym samym popierając rekomendację Posła Sonika, by udzielić wszystkim instytucjom absolutorium.

Współpraca ze wszystkimi instytucjami przebiegała pomyślnie, instytucje dostarczyły wszystkie wymagane dokumenty, a w wykonaniu budżetu nie stwierdzono błędów. Problemy pojawiły się jednak, jak co roku z Radą, która ze względu na to, że sama ma uprawnienia przy procedurze budżetowej, niechętnie przystaje na przekazywanie Parlamentowi informacji o swojej działalności.

 Ze względu na trudności w przeprowadzeniu badań nad poprawnością prac Rady i braku wymaganych informacji, Parlament nie był w stanie podjąć rzetelnej decyzji i postanowił odroczyć udzielenie absolutorium Radzie. Uprawnienia Parlamentu Europejskiego do uczestniczenia w procedurze kontrolnej, polegające na udzielaniu absolutorium z wykonania budżetu dla instytucji unijnych, zostały mu przyznane na mocy Traktatu z Lizbony w 2009 roku. Tym samym Parlament stał się jednym z dwóch organów władzy budżetowej Unii Europejskiej, którą tworzy razem z Radą. Wewnątrz struktury PE, za faktyczne wykonywanie tego uprawnienia odpowiada Komisja Kontroli Budżetowej, która monitoruje wydatki budżetowe Unii. 

Euro_european%20union%202012%20pe-ep

Absolutorium za rok 2012

Parlament Europejski, Bruksela

W dniu 17 lutego,  w Parlamencie Europejskim odbyło się posiedzenie Komisji Kontroli Budżetowej, na której przedstawione zostały sprawozdania Posła Bogusława Sonika w sprawie przyznania absolutorium za rok 2012.

W raporcie mogliśmy usłyszeć pozytywne rekomendacje zarządzania budżetem przez Komitet Ekonomiczno - Społeczny, Komitet Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Z kolei kontakty z Radą Unii Europejskiej budziły pewne zastrzeżenia.

Z powodu braku dostatecznej współpracy Poseł Sonik zaproponował odłożenie przyznania absolutorium Radzie. W czasie dyskusji zawiązanej po przedstawieniu raportu można było zauważyć zgodę wśród Europosłów, co do potrzeby rozwiązania impasu z Radą, który pojawił się już po raz kolejny. Pojawiły się głosy krytykujące obecne stanowisko Rady, które kłóci się z nadaną przez Traktat Lizboński funkcją kontroli budżetowej.

Posłowie rozważali również przekazanie sprawy na ręce Trybunału Sprawiedliwości oraz zaapelowali do uzgodnienia wspólnego stanowiska na forum frakcji politycznych. Termin składania poprawek do raportu ogłoszono na 25 lutego. 

Budzet6

Absolutorium z wykonania budżetu 2011 r.

Bruksela

W ostatnim czasie praca Komisji Kontroli Budżetowej (CONT) skupiała się przede wszystkim na analizowaniu opinii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i udzielaniu absolutorium za rok 2011 instytucjom Unii Europejskiej. Na mocy traktatu z Lizbony, Parlament Europejski uczestniczy w procedurze budżetowej nie tylko na etapie uchwalania budżetu, ale posiada też funkcje kontrolne, co roku głosując w sprawie udzielenia instytucjom europejskim absolutorium z wykonania budżetu. W ramach Komisji Kontroli budżetowej przygotowano sprawozdania dotyczące udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011 poszczególnym instytucjom europejskim.

Poseł Bogusław Sonik, wiceprzewodniczący Komisji, pełnił funkcję sprawozdawcy cienia z ramienia EPL do pięciu sekcji sprawozdania posłanki Andrei Češkovej dotyczących absolutorium: Rady Europejskiej i Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Sprawozdanie wraz z wybranymi poprawkami wprowadzonymi przez sprawozdawców cieni zostało przyjęte podczas posiedzenia Komisji 19 marca br.  W sprawozdaniu wyrażono zadowolenie z pozytywnych wyników audytu i w przypadku większości instytucji udzielono absolutorium z wykonania budżetu. Pogratulowano instytucjom środków dotychczasowo podjętych, podkreślono jednak, że nadal należy dążyć do oszczędności i cięć budżetowych. Sprawozdawców zaniepokoiły wskaźniki nieużytych środków, często wyższe niż w poprzednich latach, które świadczą o złym zagospodarowaniu lub planowaniu budżetu. Podkreślono również potrzebę zwiększenia i usprawnienia przejrzystości finansowej instytucji.

Najwięcej nieprawidłowości pojawiło się przy analizie Rady: poziom niewykorzystania środków wzrósł i pozostaje wysoki, audyt wewnętrzny zwrócił uwagę na nieprawidłowości w odniesieniu do umów niektórych pracowników, wystąpiły zastrzeżenia co do poziomu przejrzystości. Ponadto, zalecenia z lat poprzednich nie zostały wprowadzone. W związku z tym, że po raz kolejny pytania i zalecenia Parlamentu nie zostały przyjęte przez Radę, członkowie Komisji Kontroli Budżetowej postanowili odroczyć decyzję o udzieleniu Radzie absolutorium za rok budżetowy 2011, wyrażając nadzieję na nakłonienie Rady do dialogu i współpracy w zakresie wykonania budżetu.

Absolutorium za rok budżetowy 2011 oraz sprawozdania przyjęte przez członków Komisji Kontroli Budżetowej będą przedmiotem debaty 15 kwietnia podczas nadchodzącej sesji plenarnej w Strasburgu.

Budzet6

Rumuński minister podczas posiedzenia Komisji Kontroli Budżetowej

Bruksela

Podczas spotkania Komisji Kontroli Budżetowej (CONT), 19 marca 2013r., rumuński Minister Funduszy Europejskich Orlando Teodorovici opisał reformy mające na celu poprawę zarządzania funduszami europejskimi w Rumunii.

Jako największy problem, Minister Teodorovici opisał sytuację systemu zamówień publicznych. Jako reformy mające na celu poprawę sytuacji, Minister wymienił współpracę między państwowymi i specjalnymi organizacjami monitorującymi, dodanie nowych instrumentów kontroli zamówień publicznych oraz standardyzację zamówień publicznych pomiędzy poszczególnymi sektorami i plany dalszej standardyzacji. Następnie, Minister opisał działania mające na celu zapobieganie konfliktom interesów, w tym dodatkowe instrumenty mające na celu wykrycie konfliktu interesów w zamówieniach publicznych. Minister wymienił też kampanię informacyjną mającą na celu zapobieganie korupcji w administracji publicznej.

Na zakończenie wypowiedzi, Minister Teodorovici opisał dalszą współpracę z Komisją Europejską, sprawozdanie wszystkich poprzednich działań złożone w Komisji w lutym, i obiecał szybkie odpowiedzi na możliwe pytania Komisji w przyszłości.

Po przemówieniu Minister odpowiedział na pytania posłów. Posłowie odnieśli się do planów przedstawionych przez Ministra, mających na celu wdrożenie zaleceń Komisji Europejskiej z absolutorium oraz zredukowanie nieprawidłowości zaobserwowanych w 2011 r. Posłowie podkreśli wysoką liczbę błędów zagospodarowania środków z UE zaobserwowanych w Rumunii, wzywając panujący rząd do odpowiedzialności. Podkreślono również poważny problem korupcji, wnosząc o szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych postępowań oraz nałożonych sankcji. Podkreślono również problem zbyt krótkiego okresu, po którym sprawy dotyczące korupcji uznawane są za przedawnione (3 lata).

Minister zaznaczył, że, pomimo, że nie widać jeszcze efektów środków podjętych przez rząd, postępy będą regularnie podawane do informacji publicznej oraz przedstawiane Komisji Europejskiej. Zapewnił też, że rząd rumuński dąży do ustabilizowania i uproszczenia systemu, a wszystkie zmiany w strukturach będą przedyskutowane na poziomie europejskim. 

Budzet6

Pomoc Unii Europejskiej dla Tureckiej Wspólnoty Cypryjskiej

Komisja CONT

6. listopada na posiedzeniu Komisji Kontroli Budżetowej (CONT) omawiane było sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt.: "Pomoc Unii Europejskiej dla Tureckiej Wspólnoty Cypryjskiej". Podczas rozmów przychylnie oceniono działania Komisji Europejskiej mające na celu realizację programów pomocowych. Przedsięwzięty program uznano za innowacyjny i unikalny w skali całego świata.

Zwrócono uwagę na fakt, iż większość trudności, które napotykała KE wynikały z problemów politycznych, które zaistniały na terytorium zamieszkałym przez turecką wspólnotę cypryjską (np. problemy w kontaktach z wojskiem, wycofanie się kontrahentów z realizacji kontraktów). Większość postawionych celów uznano za zrealizowane. Za największą klęskę projektu uznano brak budowy zakładu odsalania wody oraz brak działań w zakresie prac nad alternatywnymi metodami uzyskiwania wody. Podstawowym celem prowadzonych działań uznano wspieranie unifikacji Cypru.

Podczas dyskusji zwrócono również uwagę na techniczne problemy realizowania programów pomocowych. Głównym zarzutem był brak stałego instrumentu finansowana działań KE oraz brak środków ma kontynuowanie projektu. Podkreślono fakt, iż w związku z prowadzonymi pracami nad Wieloletnią Perspektywą Finansową, należy zintensyfikować działania nad wdrożeniem stałego instrumentu finansowania omawianego programu.

Poseł Bogusław Sonik jest sprawozdawcą cieniem w pracach Komisji Kontroli Budżetowej nad opracowaniem sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie pomocy Unii Europejskiej dla tureckiej wspólnoty cypryjskiej.

Budzet6

Komisja Kontroli Budżetowej zatwierdziła wydatki budżetu KE

Głosowania w Komisji CONT

Komisja Kontroli Budżetowej zatwierdziła w poniedziałek wydatki budżetu Komisji Europejskiej. Członkowie Komisji skrytykowali brak sankcji za niegodpodarność państw członkowskich. Wyrazili również zaniepokojenie coraz większym wykorzystywaniem tzw. "prefinansowania" projektów unijnych, ponieważ, jak zauważono "prefinansowanie" zastępuje regularne płatności (są one odroczone), co skutkowac może zwiększeniem ryzyka finansowego - beneficjenci mogą zbankrutować.

Komisarz Semeta zapewniła parlamentarzystów, że będzie dążyła do poprawy zarządzania we wskazanych dziedzinach