Działalność

Na forum PE

Parlament Europejski jest jedyną instytucją UE wybieraną w sposób bezpośredni, a także jednym z największych demokratycznych zgromadzeń parlamentarnych na świecie. Obecnie dzięki procedurze współdecydowania oraz dzięki uprawnieniom nadanym mu na mocy Traktatu z Lizbony, Parlament odgrywa ważną rolę w niemal wszystkich dziedzinach unijnego prawa, nadzoruje pracę Komisji Europejskiej i uchwala budżet UE.

W trakcie posiedzeń plenarnych w PE posłowie uczestniczą w podejmowaniu decyzji wspólnotowych i przedstawiają swoje poglądy, co umożliwia lepsze uwzględnienie potrzeb i interesów wszystkich państw członkowskich. Dlatego tak ważna jest aktywność eurodeputowanych na forum PE. Poseł Bogusław Sonik regularnie występuje podczas posiedzeń plenarnych, zgłasza interpelacje do Komisji Europejskiej, jest również autorem projektów licznych rezolucji, opinii i pisemnych deklaracji. Obecnie w Parlamencie Europejskim pełni funkcję:

 • wiceprzewodniczącego Komisji Kontroli Budżetowej (CONT);
 • członka Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI);
 • członka Delegacji ds. stosunków z Iranem.

Ponadto pełni zastępstwo w:

 • Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwość i Spraw Wewnętrznych;
 • Komisji Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy;
 • Delegacji ds. stosunków z państwami Ameryki Środkowej;
 • oraz w Delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.
Corr%20kartka%20wielkanocna

Podsumowanie sesji w Strasburgu

Na forum PE

Posłowie za wzmocnieniem praw pracowników

Minimalne prawa dla pracowników zatrudnionych dorywczo lub krótkoterminowo, warunki pracy, które są jasno określone i przedstawione pracownikowi w pierwszym dniu pracy, okres próbny ograniczony do sześciu miesięcy to najważniejsze założenia nowych przepisów, które przyjęli posłowie podczas sesji plenarnej w Strasburgu. Tekst został zaaprobowany 466 głosami za do 145 przeciw, przy 37 wstrzymujących się. Państwa członkowskie będą miały trzy lata na wprowadzenie przepisów w życie.

Posłowie zatwierdzili we wtorek minimalne prawa dla pracowników wykonujących pracę na żądanie, pracę za vouchery lub pracę dla platformy, typu Uber czy Deliveroo.

Przepisy, nieformalnie uzgodnione z ministrami UE, gwarantują minimalne prawa osobom zatrudnionym krótkoterminowo lub dorywczo, pracownikom na żądanie, tymczasowym, wykonującym pracę dla platformy internetowej, a także płatnym stażystom i praktykantom, jeśli pracują oni, co najmniej trzy godziny w tygodniu oraz średnio dwanaście godzin w okresie czterotygodniowym.

Zgodnie z nowymi zapisami wszyscy pracownicy muszą być informowani od pierwszego dnia i nie później niż po siedmiu dniach, jeżeli jest to uzasadnione, o zasadniczych aspektach ich umowy o pracę, takich jak opis obowiązków, data rozpoczęcia, czas trwania, wynagrodzenie, standardowy dzień pracy lub godziny referencyjne dla pracowników o nieprzewidywalnych harmonogramach pracy.

Okresy próbne nie będą dłuższe niż sześć miesięcy lub proporcjonalne do przewidywanego czasu trwania umowy w przypadku zatrudnienia na czas określony. Odnowiona umowa na to samo stanowisko nie będzie skutkowała nowym okresem próbnym.

Pracodawca zapewni również bezpłatnie obowiązkowe szkolenia, które będą wliczane do czasu pracy. Jeśli to możliwe, szkolenia takie powinny odbywać się w godzinach pracy.

Technologie ratunkowe w pojazdach: Parlament przyjmuje przepisy ratujące życie

Systemy bezpieczeństwa, takie jak „inteligentne dostosowanie prędkości” lub zaawansowany system hamowania awaryjnego, będą instalowane w nowych pojazdach od maja 2022 roku.

Zaawansowane systemy bezpieczeństwa, które będą musiały być montowane we wszystkich nowych pojazdach to: inteligentne dostosowanie prędkości, ułatwienie instalacji blokady alkoholowej, ostrzeganie o spadku poziomu uwagi lub senności kierowcy, wykrywanie obiektów przy cofaniu, awaryjny sygnał stopu oraz rejestrator danych w momencie wypadku.

Obowiązkowe będzie posiadanie systemu hamowania awaryjnego (już obowiązkowego dla samochodów ciężarowych i autobusów), w samochodach osobowych oraz w lekkich pojazdach użytkowych, jak również posiadanie awaryjnego systemu utrzymywania pojazdu w pasie ruchu.

Większość tych technologii i systemów będzie obowiązkowa od maja 2022 roku w przypadku nowych modeli i od maja 2024 roku w przypadku istniejących modeli.

Dodatkowo ciężarówki i autobusy będą musiały być projektowane i konstruowane w taki sposób, aby szczególnie narażeni użytkownicy dróg, tacy jak rowerzyści i piesi, byli bardziej widoczni dla kierowcy (tzw. "bezpośrednie widzenie").

Nowe przepisy poprawiają również wymogi w zakresie bezpieczeństwa biernego, w tym testy zderzeniowe (z przodu i z boku), a także szyby przednie w celu złagodzenia skutków obrażeń odniesionych przez pieszych i rowerzystów. Ulepszona zostanie również homologacja typu opon w celu testowania zużycia opon.

Parlament przyjął rozporządzenie 578 głosami do 30, przy 25 wstrzymujących się od głosu, zostanie ono teraz przedłożone do zatwierdzenia przez Radę Unii Europejskiej.

 

Nowy system ochrony zachęcający do zgłaszania naruszeń prawa UE

Nowe przepisy UE zapewnią lepszą ochronę osobom ujawniającym informacje uzyskane podczas działalności zawodowej, dotyczące nielegalnych lub szkodliwych działań.

Nowe przepisy zostały przyjęte,  591 głosami za,  29 przeciw, przy 33 wstrzymujących się od głosu, wprowadzają nowe obowiązujące w całej Unii zasady chroniące sygnalistów, zgłaszających naruszenia prawa UE w wielu dziedzinach, takich jak zamówienia publiczne, usługi finansowe, pranie brudnych pieniędzy, bezpieczeństwo produktów i transport, bezpieczeństwo jądrowe, zdrowie publiczne, ochrona konsumentów i danych osobowych.

Aby zapewnić bezpieczeństwo potencjalnych sygnalistów oraz poufność ujawnianych informacji, nowe przepisy umożliwiają im ujawnianie informacji albo wewnętrznie zainteresowanemu podmiotowi, albo bezpośrednio właściwym organom krajowym, jak również odpowiednim instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE.

W przypadkach, w których nie podjęto odpowiednich działań w odpowiedzi na wstępne sprawozdanie osoby zgłaszającej przypadki nieprawidłowości lub jeżeli osoba zgłaszająca uważa, że istnieje bezpośrednie zagrożenie dla interesu publicznego lub ryzyko odwetu, osoba taka będzie nadal chroniona, jeżeli zdecyduje się ujawnić informacje publicznie.

Przepisy wyraźnie zakazują odwetu i wprowadzają zabezpieczenia zapobiegające zawieszeniu, zdegradowaniu i zastraszeniu osoby zgłaszającej przypadki nieprawidłowości lub stosowania innych form odwetu. Chronione są również osoby pomagające sygnalistom, takie jak współpracownicy lub krewni.

Państwa członkowskie muszą zapewnić informatorom dostęp do wyczerpujących i niezależnych informacji i porad na temat dostępnych procedur i środków zaradczych, a także bezpłatną pomoc prawną w trakcie postępowania. W trakcie postępowania sądowego sygnaliści mogą również otrzymać wsparcie finansowe i psychologiczne.

Ostatnie skandale, od LuxLeaks po Panama Papers i Cambridge Analytica, pokazały, jak ważna jest pomoc informatorów w wykrywaniu oraz zapobieganiu naruszeniom prawa UE szkodliwym dla interesu publicznego i społeczeństwa.

Pe1_european%20union%202012%20pe-ep

Podsumowanie sesji plenarnej w Strasburgu

Sesja plenarna w Strasburgu

Posłowie za wzmocnieniem praw pracowników

Minimalne prawa dla pracowników zatrudnionych dorywczo lub krótkoterminowo, warunki pracy, które są jasno określone i przedstawione pracownikowi w pierwszym dniu pracy, okres próbny ograniczony do sześciu miesięcy to najważniejsze założenia nowych przepisów, które przyjęli posłowie podczas sesji plenarnej w Strasburgu. Tekst został zaaprobowany 466 głosami za do 145 przeciw, przy 37 wstrzymujących się. Państwa członkowskie będą miały trzy lata na wprowadzenie przepisów w życie.

Posłowie zatwierdzili we wtorek minimalne prawa dla pracowników wykonujących pracę na żądanie, pracę za vouchery lub pracę dla platformy, typu Uber czy Deliveroo.

Przepisy, nieformalnie uzgodnione z ministrami UE, gwarantują minimalne prawa osobom zatrudnionym krótkoterminowo lub dorywczo, pracownikom na żądanie, tymczasowym, wykonującym pracę dla platformy internetowej, a także płatnym stażystom i praktykantom, jeśli pracują oni, co najmniej trzy godziny w tygodniu oraz średnio dwanaście godzin w okresie czterotygodniowym.

Zgodnie z nowymi zapisami wszyscy pracownicy muszą być informowani od pierwszego dnia i nie później niż po siedmiu dniach, jeżeli jest to uzasadnione, o zasadniczych aspektach ich umowy o pracę, takich jak opis obowiązków, data rozpoczęcia, czas trwania, wynagrodzenie, standardowy dzień pracy lub godziny referencyjne dla pracowników o nieprzewidywalnych harmonogramach pracy.

Okresy próbne nie będą dłuższe niż sześć miesięcy lub proporcjonalne do przewidywanego czasu trwania umowy w przypadku zatrudnienia na czas określony. Odnowiona umowa na to samo stanowisko nie będzie skutkowała nowym okresem próbnym.

Pracodawca zapewni również bezpłatnie obowiązkowe szkolenia, które będą wliczane do czasu pracy. Jeśli to możliwe, szkolenia takie powinny odbywać się w godzinach pracy.

Technologie ratunkowe w pojazdach: Parlament przyjmuje przepisy ratujące życie

Systemy bezpieczeństwa, takie jak „inteligentne dostosowanie prędkości” lub zaawansowany system hamowania awaryjnego, będą instalowane w nowych pojazdach od maja 2022 roku.

Zaawansowane systemy bezpieczeństwa, które będą musiały być montowane we wszystkich nowych pojazdach to: inteligentne dostosowanie prędkości, ułatwienie instalacji blokady alkoholowej, ostrzeganie o spadku poziomu uwagi lub senności kierowcy, wykrywanie obiektów przy cofaniu, awaryjny sygnał stopu oraz rejestrator danych w momencie wypadku.

Obowiązkowe będzie posiadanie systemu hamowania awaryjnego (już obowiązkowego dla samochodów ciężarowych i autobusów), w samochodach osobowych oraz w lekkich pojazdach użytkowych, jak również posiadanie awaryjnego systemu utrzymywania pojazdu w pasie ruchu.

Większość tych technologii i systemów będzie obowiązkowa od maja 2022 roku w przypadku nowych modeli i od maja 2024 roku w przypadku istniejących modeli.

Dodatkowo ciężarówki i autobusy będą musiały być projektowane i konstruowane w taki sposób, aby szczególnie narażeni użytkownicy dróg, tacy jak rowerzyści i piesi, byli bardziej widoczni dla kierowcy (tzw. "bezpośrednie widzenie").

Nowe przepisy poprawiają również wymogi w zakresie bezpieczeństwa biernego, w tym testy zderzeniowe (z przodu i z boku), a także szyby przednie w celu złagodzenia skutków obrażeń odniesionych przez pieszych i rowerzystów. Ulepszona zostanie również homologacja typu opon w celu testowania zużycia opon.

Parlament przyjął rozporządzenie 578 głosami do 30, przy 25 wstrzymujących się od głosu, zostanie ono teraz przedłożone do zatwierdzenia przez Radę Unii Europejskiej.

 

Nowy system ochrony zachęcający do zgłaszania naruszeń prawa UE

Nowe przepisy UE zapewnią lepszą ochronę osobom ujawniającym informacje uzyskane podczas działalności zawodowej, dotyczące nielegalnych lub szkodliwych działań.

 

Nowe przepisy zostały przyjęte,  591 głosami za,  29 przeciw, przy 33 wstrzymujących się od głosu, wprowadzają nowe obowiązujące w całej Unii zasady chroniące sygnalistów, zgłaszających naruszenia prawa UE w wielu dziedzinach, takich jak zamówienia publiczne, usługi finansowe, pranie brudnych pieniędzy, bezpieczeństwo produktów i transport, bezpieczeństwo jądrowe, zdrowie publiczne, ochrona konsumentów i danych osobowych.

Aby zapewnić bezpieczeństwo potencjalnych sygnalistów oraz poufność ujawnianych informacji, nowe przepisy umożliwiają im ujawnianie informacji albo wewnętrznie zainteresowanemu podmiotowi, albo bezpośrednio właściwym organom krajowym, jak również odpowiednim instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE.

W przypadkach, w których nie podjęto odpowiednich działań w odpowiedzi na wstępne sprawozdanie osoby zgłaszającej przypadki nieprawidłowości lub jeżeli osoba zgłaszająca uważa, że istnieje bezpośrednie zagrożenie dla interesu publicznego lub ryzyko odwetu, osoba taka będzie nadal chroniona, jeżeli zdecyduje się ujawnić informacje publicznie.

Przepisy wyraźnie zakazują odwetu i wprowadzają zabezpieczenia zapobiegające zawieszeniu, zdegradowaniu i zastraszeniu osoby zgłaszającej przypadki nieprawidłowości lub stosowania innych form odwetu. Chronione są również osoby pomagające sygnalistom, takie jak współpracownicy lub krewni.

Państwa członkowskie muszą zapewnić informatorom dostęp do wyczerpujących i niezależnych informacji i porad na temat dostępnych procedur i środków zaradczych, a także bezpłatną pomoc prawną w trakcie postępowania. W trakcie postępowania sądowego sygnaliści mogą również otrzymać wsparcie finansowe i psychologiczne.

Ostatnie skandale, od LuxLeaks po Panama Papers i Cambridge Analytica, pokazały, jak ważna jest pomoc informatorów w wykrywaniu oraz zapobieganiu naruszeniom prawa UE szkodliwym dla interesu publicznego i społeczeństwa.

Pe1_european%20union%202012%20pe-ep

Zmiana czasu, prawa autorskie w internecie, przestępstwa podatkowe w Europie na forum PE

Sesja plenarna w Strasburgu

Parlament za propozycją zaprzestania zmian czasu z letniego na zimowy od 2021

We wtorek Parlament Europejski zadecydował o rezygnacji ze zmiany czasu z letniego na zimowy. Posłowie prawie jednogłośnie opowiedzieli się za tą inicjatywą.  Większość była za wprowadzeniem zmian w życie od marca 2021 roku.

Unia Europejska pozostawia jednak wolną rękę państwom członkowskim. Jeżeli kraj będzie chciał pozostać przy zmianie czasu na zimowy, może to zrobić.

Chroniony będzie także rynek wewnętrzny. Jeżeli Komisja Europejska uzna, że brak zmiany czasu znacząco wpływa na funkcjonowanie gospodarki krajowej podejmie kroki mające na celu ponowne wprowadzenie zmiany czasu na zimowy.

Parlament przyjął nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie

Internet pozostanie przestrzenią wolności słowa. Nowe przepisy stworzą podstawę do konkurowania z sieciowymi gigantami. Przychody z praw autorskich trafią nie tylko do wydawców ale także do wykonawców, artystów i dziennikarzy.

Posłowie przyjęli:

 • Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników
 • Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone z zakresu dyrektywy
 • Hiperłącza do artykułów informacyjnych, którym towarzyszą "pojedyncze słowa lub bardzo krótkie fragmenty", mogą być swobodnie udostępniane
 • Dziennikarze będą otrzymywać część przychodów z tytułu praw autorskich uzyskanych przez ich wydawców
 • Platformy nowopowstałe podlegać będą złagodzonej wersji przepisów

 

Przestępstwa podatkowe: Parlament chce utworzenia europejskiej policji finansowej i jednostki analityki finansowej

Walka z podatkowymi oszustami nabiera nowego tempa. Zostanie powołana specjalna komisja ds. przestępstw finansowych, uchylania się od płacenia podatków i unikania zobowiązań podatkowych (TAX3). Komisja powinna niezwłocznie rozpocząć swoje prace.

W krajach członkowskich należy wzmocnić chęć walki z tym procederem. Aż 7 państw w UE wykazuje cechy rajów podatkowych. Oszustwa podatkowe dokonywane w ostatnich latach są dowodem na to, że problem ten potrzebuje szczególnych rozwiązań.

Proekologiczny i prokonsumencki rynek energii elektrycznej w UE

Wczoraj PE ustalił nowe  zasady tworzenia rynku energii elektrycznej. Będzie czyściej, bardziej ekologicznie i bezpieczniej. Przyjęto pakiet czterech aktów prawnych pt.: „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

Dzięki projektowi wprowadzone zostaną:

 • Inteligentne liczniki, ceny odzwierciedlające dynamikę popytu i możliwość szybszej zmiany dostawcy
 • Stopniowe odchodzenia od pomocy państwa dla elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne
 • Nowe sposoby zapobiegania przerwom w dostawach energii elektrycznej

 

 

Rosja nie może być uważana za strategicznego partnera UE- uważa Parlament Europejski

Stosunki UE-Rosja

UE musi być gotowa na przyjęcie dalszych sankcji wobec Rosji, przywrócenie integralności Ukrainy, a selektywna współpraca UE-Rosja jest możliwa w obliczu wyzwań globalnych –to główne założenia przegłosowanej wczoraj rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie stanu stosunków politycznych UE-Rosja.

UE powinna pozostawić sobie możliwość nakładania dalszych sankcji, jeśli Rosja będzie w dalszym ciągu łamać prawo międzynarodowe czytamy w przyjętym dokumencie. Rezolucję w sprawie stanu stosunków politycznych UE-Rosja poparło 402 posłów, 163 było przeciw, 89 wstrzymało się od głosu.

Posłowie zwrócili uwagę na nowe punkty sporne między UE a Rosją, które pojawiły się od 2015 r. Poza działaniami Rosji wobec Ukrainy wymieniane są m.in. interwencja Rosji w Syrii i ingerencje w Libii i Republice Środkowoafrykańskiej. Rezolucja podkreśla też wsparcie Rosji dla partii przeciwnych integracji europejskiej i ruchów skrajnie prawicowych w państwach UE, między innymi na Węgrzech, a także to, że rosyjskie władze dopuszczają się manipulacji wyborczych i łamią prawa człowieka w swoim własnym państwie.

Parlament bezwzględnie potępia rosyjskie kampanie dezinformacyjne i propagandowe oraz ataki cybernetyczne, które mają na celu zwiększenie napięć w UE i jej państwach członkowskich i destabilizację demokracji. Zalecają w związku z tym znaczące wzmocnienie finansowania i liczebności unijnej grupy zadaniowej East Stratcom.

Rezolucja krytykuje Rosję także za naruszanie przestrzeni powietrznej państw UE, zwłaszcza w regionie Morza Bałtyckiego, i po raz kolejny przestrzega, że Nord Stream-2 może zwiększyć zależność UE od rosyjskich dostaw gazu i zagrozić rynkowi wewnętrznemu UE. Posłowie zwracają również uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z prowadzenia przez Rosję nielegalnej działalności finansowej na terenie UE.

Parlament Europejski podsumowując wszystkie naruszenia prawa międzynarodowego przez Rosję oświadcza, że UE powinna być gotowa do przyjęcia dalszych sankcji wobec Rosji, a sankcje powinny być proporcjonalne do zagrożeń stwarzanych przez Rosję i wymierzone w poszczególne osoby.

Należy przypomnieć, że w  grudniu 2018 Rada przedłużyła sankcje gospodarcze przeciw Rosji do 31 lipca 2019 r.

Przepisy o cyberbezpieczeństwie w odpowiedzi na zagrożenia ze strony Chin

Cyberbezpieczeństwo

Unijny system certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego produktów, procesów i usług informatycznych, lepsza ochrona konsumentów i łatwiejsze procedury dla przedsiębiorstw, więcej uprawnień dla unijnej agencji ds. bezpieczeństwa cybernetycznego to elementy unijnego „aktu ws. Cyberbezpieczeństwa”.

Parlament przyjął podczas sesji plenarnej w Strasburgi unijny system certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego dla produktów, procesów i usług w odpowiedzi na zagrożenia technologiczne ze strony Chin. Przyjęty we wtorek unijny akt. poparło 586 posłów, 44 było przeciw a 36 wstrzymało się od głosu.

Przepisy wprowadzają pierwszy obowiązujący w całej Unii system certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego, którego celem jest zapewnienie, że certyfikowane produkty, procesy i usługi sprzedawane w krajach UE spełniają standardy bezpieczeństwa cybernetycznego.

Parlament przyjął również rezolucję wzywającą do podjęcia działań na szczeblu UE w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa związanych z rosnącą obecnością technologiczną Chin w UE. Posłowie wyrazili głębokie zaniepokojenie pojawiającymi się opiniami, wedle których sprzęt funkcjonujący w sieci 5G może mieć wbudowane moduły umożliwiające chińskim producentom i władzom nieuprawniony dostęp do danych osobowych Europejczyków i systemów telekomunikacyjnych w UE.

Parlament wskazał również na zagrożenie dla unijnego bezpieczeństwa wynikające z przepisów obowiązujących w niektórych krajach spoza UE. Chodzi o przepisy, które nakładają na wszystkie zarejestrowane w tych krajach przedsiębiorstwa, w tym producentów i sprzedawców sprzętu informatycznego, obowiązek współpracy z organami państwowymi w zakresie ochrony bezpieczeństwa narodowego.

Posłowie apelują, aby Komisja Europejska i państwa członkowskie opracowały wskazówki dla nabywców jak radzić sobie z zagrożeniami cybernetycznymi i podatnością na ataki cybernetyczne przy zakupie sprzętu 5G, na przykład poprzez dywersyfikację sprzętu od różnych dostawców, wprowadzenie wieloetapowych procesów zamówień publicznych oraz ustanowienie strategii mającej na celu zmniejszenie uzależnienia Unii Europejskiej od zagranicznych technologii bezpieczeństwa cybernetycznego. Wzywają również Komisję, by upoważniła unijną Agencję Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (ENISA) do pracy nad systemem certyfikacji gwarantującym, że 5G w UE spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.

„Akt ws. cyberbezpieczeństwa” musi teraz formalnie zatwierdzić Rada. Rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po jego opublikowaniu w Dzienniku urzędowym UE.

 

Zywnosc1_european%20union%202012%20pe-ep

Parlament o poprawie warunków transportu zwierząt

Transport zwierząt

Więcej niezapowiedzianych, opartych na ocenie ryzyka kontroli, surowsze kary, minimalizacja czasu transportu, transport mięsa lub tusz zamiast żywych zwierząt, nowe technologie poprawiające egzekwowanie przepisów- to główne postulaty przyjętej w Strasburgu rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej ochrony przewożonych zwierząt.

Dokument przyjęto 411 głosami za, przy 43 głosach przeciw i 110 wstrzymujących się. Posłowie ponowili apel z 2012 roku o zdecydowane i jednolite we wszystkich krajach egzekwowanie unijnych przepisów z 2005 roku dotyczących ochrony przewożonych zwierząt. Przyjęty dokument wskazuje, że Komisja Europejska powinna nakładać kary na państwa członkowskie, które nie stosują przepisów. Kraje członkowskie powinny ścigać naruszenia stosując skuteczne kary, a nawet konfiskatę pojazdów i obowiązkowe przekwalifikowanie personelu.

Ponadto nowoczesne technologie mają poprawić egzekwowanie obowiązujących przepisów, w tym systemy geolokalizacji do monitorowania aktualnej lokalizacji zwierząt i czasu trwania podróży oraz systemu przesyłania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym pomiędzy punktami wyjazdu i przyjazdu. Urzędnicy poświadczający wypełnione niezgodnie z prawdą dzienniki przewozu mają być surowo karani. Dodatkowo Parlament domaga się opracowania nowej strategii dobrostanu zwierząt na lata 2020-2024 i jasnego zdefiniowania kryteriów uzasadniających potrzebę transportu.

Władze krajowe powinny:

 • zwiększyć liczbę niezapowiedzianych prewencyjnych kontroli
 • informować organy państw położonych na trasie transportu o stwierdzeniu naruszenia
 • zawieszać lub cofać licencje przewoźnika w przypadku powtarzających się wykroczeń
 • zakazać używania pojazdów i statków niezgodnych z wymogami
 • dostosować porty do wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt i poprawy kontroli przed załadunkiem.

Jeśli normy dotyczące transportu zwierząt w państwach spoza UE nie są dostosowane do norm unijnych lub ich wdrożenie niewystarczające, wtedy eksport powinien podlegać umowom dwustronnym, które znosiłyby różnice w traktowaniu zwierza w UE i poza nią. W przypadku braku porozumienia, należy wstrzymać współpracę.

Warto wspomnieć, że rezolucja zaleca stworzenie komisji śledczej do spraw dobrostanu zwierząt przewożonych w UE i eksportowanych za granicę na początku następnej kadencji Parlamentu. Komisja powinna odpowiednio zbadać zgłaszane przypadki złego traktowania transportowanych zwierząt oraz brak egzekwowania obowiązujących przepisów.

2941682-wolny-handel-657-323

PE: umowa o wolnym handlu i ochronie inwestycji między UE i Singapurem

Umowa UE-Singapur

Podczas sesji w Strasburgu, Parlamentu Europejski poparł decyzję o zawarciu umowy o wolnym handlu i ochronie inwestycji między UE a Singapurem.

Za umową o wolnym handlu z Singapurem,  głosowało 425 posłów, 186 było przeciw, 41 wstrzymało się od głosu. Porozumienie pozwoli znieść w ciągu pięciu lat cła między partnerami, a dodatkowo ustanawia wolny handel na rynku usług, w tym w bankowości detalicznej i zapewnia specjalną ochronę regionalnych produktów rolnych z Unii Europejskiej takich jak hiszpańskie wino z Jerez, francuska szynka z Bayonne czy polska wódka. Umowa gwarantuje dodatkowo wzmocnienie praw pracowniczych i ochronę środowiska, na co Parlament nalegał od samego początku.

Należy wiedzieć, że to pierwsza dwustronna umowa handlowa między UE a członkiem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i może posłużyć jako wzór dla kolejnych umów o wolnym handlu między Unią a innymi państwami tego regionu świata. To szczególnie ważne teraz, gdy UE nie może już polegać na USA jako na partnerze handlowym, co podkreślili posłowie w rezolucji dołączonej do decyzji. Została ona przyjęta 431 głosami za, przy 189 przeciw i 52 wstrzymujących się.

W oddzielnym głosowaniu (436 głosów za, 203 przeciw i 30 wstrzymujących się) Parlament poparł również umowę o ochronie inwestycji, która ustanawia system sądownictwa do rozstrzygania sporów między inwestorami a państwami oraz umowę o partnerstwie i współpracy, która wykracza poza dziedzinę handlu (przyjętą 537 głosami za, przy 85 przeciw i 50 wstrzymującymi się).

Po zaakceptowania tekstu umowy handlowej przez Radę wejdzie w życie pierwszego dnia kolejnego miesiąca licząc od dnia wzajemnej notyfikacji zakończenia procedury przez obie strony. Aby umowy o ochronie inwestycji oraz umowy o partnerstwie i współpracy mogły wejść w życie, muszą najpierw je ratyfikować państwa członkowskie UE.

Katastrofy_original

Obrona cywilna: Parlament Europejski wzmacnia zdolność reakcji UE na katastrofy

Obrona cywilna

Połączenie zasobów by skuteczniej reagować na katastrofy, unijna rezerwa zasobów (samoloty gaśnicze, pompy o dużej wydajności, szpitale polowe) i uzupełnienie, a nie zastąpienie krajowych instrumentów zdolności reagowania to główne zmiany znowelizowanego we wtorek mechanizmu obrony cywilnej UE.

Nowe przepisy, wstępnie uzgodnione z Radą UE w grudniu, pozwolą państwom członkowskim szybciej i skuteczniej reagować na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka. Ma temu służyć zracjonalizowany system dzielenia się zasobami służby cywilnej.

Projekt, na wniosek Parlamentu, ustanawia rezerwę zasobów ("RescEU"), takich jak samoloty do gaszenia pożarów lasów, pompy o dużej wydajności, szpitale polowe i zespoły ratownictwa medycznego do wykorzystania we wszelkiego rodzaju sytuacjach kryzysowych. RescEU zostanie uruchomiony decyzją Komisji Europejskiej, gdy państwo członkowskie znajdujące się w sytuacji klęski żywiołowej nie będzie miało wystarczających zasobów, aby skutecznie zareagować.

Posłowie przegłosowali utworzenie, z wykorzystaniem istniejących już struktur, unijnej „sieci wiedzy w zakresie ochrony ludności” w celu ułatwienia wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, na przykład w dziedzinie zarzadzania, oraz współpracy eksperckiej i badawczej.

Parlament przyjął dokument 620 głosami za, przy 22 głosach przeciw i 35 wstrzymujących się, wymaga jeszcze zatwierdzenia przez unijnych ministrów w Radzie, tak, by znowelizowane przepisy mogły stanowić podstawę działań już latem.

Warto przypomnieć, że unijny mechanizm ochrony ludności to system koordynacji działań i zasobów dobrowolnie przekazanych przez państwa uczestniczące na rzecz kraju, który zwróci się o pomoc. W ostatnich latach warunki pogodowe i inne zjawiska zmusiły państwa członkowskie do wzajemnej pomocy i unaoczniły jak trudno współdziałać w sytuacji, gdy kilka państw członkowskich zmaga się z tego samego rodzaju klęskami jednocześnie. Zdolność wsparcia potrzebujących przez Unię Europejką byłaby większa, gdyby istniała wspólna rezerwa zasobów gotowa do użycia, gdy zasoby państw członkowskich są ograniczone lub niedostępne.

Pe4_european%20union%202012%20pe-ep

Studio radiowe Parlamentu nosi imiona dwóch dziennikarzy zamordowanych w XII 2018 roku

Tablica pamiątkowa

Parlament uczcił w Strasburgu pamięć zmarłych dziennikarzy: Antonio Megalizziego i Bartosza Orent-Niedzielskiego, nadając ich imiona swojemu studiu radiowemu.

Nad studiem radiowym nr 1 w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu przewodniczący Antonio Tajani odsłonił tablicę pamiątkową w obecności członków rodzin obu dziennikarzy.

Po uroczystości przewodniczący Tajani dołączył do dziennikarzy - kolegów Megalizziego i Orent-Niedzielskiego - by wziąć udział w pierwszej od czasu ataku audycji radiowej stacji Europhonica, dla której obaj pracowali.

Roll%20up%20cele%20fundacje

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) na forum PE

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

Dziś Komisje Rozwój (DEVE) oraz Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI)  przeprowadziły wspólne wysłuchanie publiczne w celu omówienia działań strategicznych i lepszego monitorowania osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Poseł Bogusław Sonik jest zaangażowany w pracę nad sprawozdaniem z ramienia Grupy EPL.

W spotkaniu wziął udział Profesor Jeffrey Sachs- wiodący ekspert w zakresie zrównoważonego rozwoju na Uniwersytecie Columbia oraz Wiceprzewodniczący Frans Timmermans.

Strategia SDG opiera się na sukcesach Milenijnych Celów Rozwoju, przy jednoczesnym uwzględnieniu nowych obszarów, takich jak zmiana klimatu, nierówności ekonomiczne, innowacje czy zrównoważona konsumpcja.

Wydarzenie odbyło się w ramach przygotowań do wrześniowego szczytu ONZ, a Parlament Europejski przygotowuje strategiczne sprawozdanie w sprawie realizacji Celów.

Przypomnijmy, że 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ to:

 • Koniec z ubóstwem
 • Zero głodu
 • Dobre zdrowie i jakość życia
 • Dobra jakość edukacji
 • Równość płci
 • Czysta woda i warunki sanitarne
 • Czysta i dostępna energia
 • Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 • Mniej nierówności
 • Zrównoważone miasta i społeczności
 • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 • Działania w dziedzinie klimatu
 • Życie pod wodą
 • Życie na lądzie
 • Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
 • Partnerstwa na rzecz celów